Наукова робота

Формування та розвиток кроскультурного менеджменту (на прикладі міжнародних корпорацій) : монографія / О.А.Приятельчук. – К., 2006. – 261с.

Досліджено етапи формування та розвиток крос культурного менеджменту на сучасному етапі. Розглянуто існуючі підходи до економічного трактування поняття «культура», досліджено її національний, корпоративний та організаційний різновид.

Статистика:  Підручник / В.П.Мазуренко. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 2008. – 359с.

Розглянуто основні функції статистики та роль в умовах ринкових відносин, викладено основні поняття організації та проведення статистичного дослідження, методики розрахунків показників статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів.

Міжнародна міграція робочої сили та механізми її регулювання: Підручник / О.І.Ступницький. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 272с.

Присвячено аналізу сучасних тенденцій міжнародної міграції населення та пріоритетам міграційної політики окремих країн, що знаходяться в рамках регуляторної взаємодії. Визначено передумови виникнення та практика використання нових форм і методів національних регуляторних механізмів міграційних процесів та способи їх забезпечення. Значну увагу приділено особливостям законодавства з питань імміграції у країнах ОЕСР, статусу умовам і процедурам забезпечення правового захисту іммігрантів.

Міжнародний бізнес: підручник. 2-ге видання, доп. та перероб./ за ред.. проф. Вергуна В.А. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – 623 с.

На основі цивілізаційного підходу розглянуто питання ґенези міжнародного бізнесу та тлі розвитку нової глобальної економіки, поглиблення інтернаціоналізації світогосподарських процесів, становлення його як інституційно-функціональної системи та як невід’ємної складової цих процесів, розкрито організаційно-правові форми, види й механізм функціонування, особливості організації та управління міжнародною підприємницькою діяльністю на сучасному етапі, а також специфіку участі українських підприємств у глобальних економічних трансформаціях.

Інститути спільного інвестування в умовах глобалізації світових фінансових ринків. Серія «Міжнародний бізнес»: монографія / В.А.Вергун, О.І.Ступницький, В.М.Коверда, Т.В.Волковинська. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – 512с.

Присвячено аналізу діяльності інститутів спільного інвестування, компаній з управління активами, використання ними фінансових інструментів фондового ринку, практики сучасних розрахунків , моделей, форм і методів управління активами і акціонерною власністю в умовах глобальних змін, що відбуваються у структурі світового фінансового ринку, системі пріоритетів учасників ринку фіктивного капіталу.

Економічна дипломатія: навчальний посібник / В.А.Вергун. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – 303с.

На основі значного обсягу теоретичних і фактичних матеріалів розкрито зміст економічної дипломатії як сфери суспільної діяльності та науки, показано історичний процес її становлення і розвитку, охарактеризовано рівні та форми, функції та завдання, які вона виконує. Містить аналіз суті, характерних рис, особливостей економічної дипломатії окремих країн, зокрема США, Росії, Німеччини в контексті розвитку зовнішньоекономічних зв’язків цих країн з Україною. Особливу увагу зосереджено на з’ясуванні інституційно-функціонального  механізму економічної дипломатії України, напрямів підвищення ефективності його функціонування, проблем дипломатичного забезпечення зовнішньоекономічних позицій України на світовому ринку.

Приятельчук О.А. Аудит у схемах і таблицях / Аудит: курс лекцій. Навчально-наочний посібник. – К.: «Освіта України», 2010. – 240с.

Основний матеріал подано у вигляді схем та таблиць, поєднуючи їх з традиційним тезовим його викладом у формі конспекту лекцій. Змістовна частина позбавлена надмірної описовості, що дозволяє зосередитись на основних аспектах аудиту, отримавши всебічне уявлення про суть даних процесів.

Міжнародне корпоративне управління. Навч. посібник / В.А.Вергун, О.І.Ступницький, В.В.Якубовський. -  К. ВПЦ «Київський університет», 2012. – 287с.

Охарактеризовано сучасні механізми, моделі, форми і методи корпоративного управління, проаналізовано зміни, що сьогодні відбуваються у структурі акціонерної власності, системі пріоритетів учасників світового фондового ринку, практиці корпоративного права.

Німецька модель регулювання економіки. монографія. -  К.: ВАДЕКС, 2013. – 513с.

У монографії досліджено сучасний механізм регулювання німецької економіки. Проаналізовано державне регулювання кредитно-фінансових відносин у цій країні. Охарактеризовано сутність та особливості німецької системи регулювання конкуренції і підприємницької діяльності. Виявлено структурні елементи механізму регулювання зовнішньої торгівлі та прямого іноземного капіталу у Німеччині. Визначено основні напрями та елементи системи регулювання  стратегічних сфер і пріоритетних галузей економіки ФРН. Здійснено аналіз організаційно-консультаційного забезпечення міжнародного бізнесу Німеччини. Узагальнено основні переваги німецького досвіду у сфері антикризового регулювання економіки.

Сучасні конкурентні стратегії ТНК. Монографія / О.І.Ступницький. - К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – 416с.

Розкрито особливості сучасних глобальних конкурентних стратегій транснаціональних корпорацій, моделей їх корпоративного управління   в умовах нових геоекономічних викликів, взаємозв’язок стратегій підвищення конкурентоспроможності та чинників конкурентних переваг ТНК, механізму процесів злиттів і поглинань у процесі корпоративної інтеграції. Особлива увага приділена інноваційній складовій конкурентних стратегій ТНК і практиці одержання ними синергетичного ефекту від «технологізації», впливу трансферу технологій на фінансове планування й управління, діагностику й прогнозування інвестиційних потоків, пріоритетним мотивам у прийнятті стратегічних рішень на міжнародному ринку корпоративного контролю.

Торгівля міжнародними туристичними послугами на прикладі країн Центрально-Східної Європи: монорафія / В.С.Карп. - К.: ВПЦ Київський університет. – 2013. – 271 с.

У монографії висвітлено теоретичні підходи до вирішення актуальних проблем диверсифікації торгівлі міжнародними туристичними послугами в умовах глобалізації на прикладі країн Центрально-Східної Європи. Проаналізовано ключові чинники впливу на особливості регіонального розвитку міжнародного туризму та стан в’їздного туризму в Україні. Розкрито концептуальні основи  аналізу торгівлі міжнародними туристичними послугами. Подано теоретико-методологічні засади формування комунікативного регіонального ринку туристичних послуг в країнах Центрально-Східної Європи. Роз0роблено стратегії ефективного просування туристичних послуг на українському ринку туристичних послуг.

Контролінг у системі міжнародного бізнесу. Навч. посібник/ В.А.Вергун, О.І.Ступницький. -  К.:ВПЦ «Київський університет», 2013. – 350с.

Розглянуто теоретико-методологічні й практичні засади розробки та впровадження системи контролінгу в міжнародних компаніях. Розкрито зміст контролінгу, його завдання, функції, інструменти та об’єкти, основні принципи стратегічного та оперативного конролінгу. Особливу увагу приділено інформаційній підтримці контролінгу,  моделям фінансового планування й управління, діагностики  й прогнозування фінансових потоків компаній, які апробовані й ефективно використовуються в країнах з ринковою економікою. Розкрито особливості адаптації міжнародного досвіду використання системи контролінгу до реалій розвитку сучасного українського бізнесу.

Вступ до спеціальності «Міжнародний бізнес»: Навчальний посібник. - К.: ВАДЕКС, 2014. – 333с.

Розглянуто закономірності й тенденції розвитку системи вищої освіти у сучасному світі, структуру, характерні риси та особливості системи вищої освіти в Україні та окремих країнах світу, досліджено уміння організації самостійної роботи студентів у сфері міжнародного бізнесу. З’ясовано сутність міжнародного бізнесу як сфери діяльності і науки, його ґенезу, теоретичні підходи.

Міжнародний бізнес: підручник./ за ред.. проф. Вергуна В.А. – К.: ВАДЕКС, 2014. – 810 с.

На основі цивілізаційного підходу розглянуто питання ґенези міжнародного бізнесу та тлі розвитку нової глобальної економіки, поглиблення інтернаціоналізації світогосподарських процесів, становлення його як інституційно-функціональної системи та як невід’ємної складової цих процесів, розкрито організаційно-правові форми, види й механізм функціонування, особливості організації та управління міжнародною підприємницькою діяльністю на сучасному етапі, а також специфіку участі українських підприємств у глобальних економічних трансформаціях, системі сучасного міжнародного бізнесу.

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навчально-методичний комплекс. - К.: ВАДЕКС, 2014. – 318с

Навчально-методичний матеріал систематизовано у вигляді окремих частин. Комплекс містить програму курсу з завданнями до самостійної роботи та самоконтролю у вигляді теоретичних запитань, тестів, індивідуальних завдань, тем рефератів, а також методичні рекомендації до їх виконання; матеріали лекцій подано у вигляді конспекту окремих тем; завдання до практичних занять містять схеми, графіки, задачі; окрім того, подано глосарій термінів та список рекомендованої літератури до окремих тим.

Системные методы менеджмента в международном бизнесе: монографія / Якубовський В.В. - К.: «Освита Украины».–2014. – 744 с.

На единой методологической основе рассмотрена эволюция и современное состояние системных подходов и методов менеджмента предприятий и организаций. Показан широкий спектр применения систем менеджмента для предприятий различного профиля деятельности, а также для различных сторон их функционирования. Значительное внимание уделено процессному подходу в системах менеджмента, а также практическим вопросам их различных систем в единую корпоративную управленческую систему организаций. Рассмотрены вопросы результативности и эффективности различных систем менеджмента, обеспечивающие повышение общей устойчивости и развития деятельности предприятий в современных условиях международного бизнеса.

Транспортно-логістичні мережі країн східноєвропейського економічного простору: тенденції, проблеми та перспективи: монографія / В.А. Вергун, О.І. Ступницький, М.А. Дашкуєв. – Київ: «VADEX», 2016. – 205 с.

У колективній монографії досліджуються проблеми розвитку сучасної інтермодальної транспортно-логістичної інфраструктури світового господарства в умовах нових глобалізаційних викликів, адаптації транспортно-логістичних мереж країн східноєвропейського економічного простору до принципів та стандартів ЄС. розглянуті особливості формування інноваційного механізму транспортно-логістичних  кластерів як структурованих та субординованих інституційно-функціональних підсистем регіональної виробничої інфраструктури. Класифіковані шляхи, етапи, кількісні і якісні характеристики інтеграції транспортно-логістичної системи України до регіональних, субрегіональних і глобальних ринків транспортно-логістичних послуг згідно потреб «нової економіки», зростаючої взаємодії і взаємозалежності її різнорівневих суб’єктів.

Сучасна фірма: виклики та управління змінами. Навчальний посібник / В.А.Вергун та ін.. – К.: ВАДЕКС, 2016. – 404с.

У посібнику на основі цивілізаційного підходу розкрито природу фірми як визначального суб’єкта ринкової економічної системи, ґенезу її організаційно-правових форм та управлінської структури під впливом глобалізаційних змін, інформаційно-технологічної революції, нових викликів і загроз невизначеного, ризикового, турбулентного внутрішнього і зовнішнього середовища.

Особливу увагу приділено з’ясуванню суті сучасних ризиків і загроз, їх видів масштабів і форм впливу на безпекові та зовнішньоекономічні конкурентні позиції фірми, шляхів їх мінімізації на основі застосування новітніх, інноваційних механізмів управління. При цьому наголошено, що ефективне використання таких механізмів дозволяє компаніям і фірмам, особливо транснаціональним, модифікувати моделі їх конкурентних стратегій з метою адаптації до нових викликів і посилення позицій у глобальному, регіональному і національному бізнес-середовищі.

Актуальні проблеми міжнародних відносин:спеціальний випуск: міжнародний бізнес 25-річчю заснування кафедри міжнародного бізнесу // Збірник наукових праць / Заг. ред. Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – К.: ВАДЕКС, 2016. – 272с.

Збірник містить наукові публікації викладачів, аспірантів, здобувачів кафедри міжнародного бізнесу, практиків міжнародної підприємницької діяльності, присвячені актуальним проблемам розвитку сучасного міжнародного бізнесу, дані практичні пропозиції і рекомендації щодо шляхів та інструментів вирішення проблем, що досліджуються.

Кон’юнктура світових товарних ринків: Навчальний посібник/ М.Ю.Рубцова – Київ: «ВАДЕКС», 2017. – 360с.

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні, методологічні та комерційні основи аналізу і прогнозування ринкової кон’юнктури  світових товарних ринків, закономірності та особливості формування цін на світових ринках сільськогоспосподарської продукції, енергоносіїв та дорогоцінних металів з урахуванням принципів маркетингу. Навчальний посібник направлено не тільки на засвоєння базових моделей у кон’юнктурному аналізу, але і на розуміння того, які слід приймати управлінські рішення як на урядовому рівні, так і суб’єктам господарської діяльності при зміні параметрів економічної кон’юнктури. На прикладі ринку сировинного біржового товару представлено аналіз макро- мезо- і мікроекономічних залежностей стану ринку та запропоновано економіко- математичний інструментарій для складання прогнозних оцінок й вироблення адекватних управлінських рішень з позиції експортера й імпортера.

Вступ до університетських студій: навч.посіб. / В.А.Вергун, В.В.Копійка, М.М.Рижков. – Київ: ВАДЕКС, 2017. – 316с.

Навчальний посібник присвячено розгляду змісту, закономірностей і тенденцій розвитку системи університетських студій у сучасному світі, характеристиці  структури, рис та особливостей системи вищої освіти в Україні та окремих країн світу. Висвітлено також роль і місце КНУ імені Тараса Шевченка та його структурних підрозділів у підготовці фахівців для різноманітних сфер суспільної діяльності, у тому числі і для системи зовнішніх зносин України, та з’ясовано сутність міжнародного бізнесу, міжнародних комунікацій як сфери діяльності й науки, їх ґенезу, теоретичні підходи.    

Контролінг у міжнародному бізнесі: робочий зошит./ О.А.  Приятельчук - К.: KPMG, 2017. -  76 с.

Робочий зошит  було підготовлено як один з спільних проектів системної співпраці компанії КПМГ в Україні та ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка з метою ефективного засвоєння студентами теоретичного матеріалу і зосередження уваги на практичній складовій курсу, задля набуття конкретних навичок та знань, що дозволить студентам підвищити свою конкурентоспроможність на ринку праці.

Расшивалов Д.П. Ризик менеджмент у міжнародному бізнесі.  Навчальний посібник .– К.: «ВАДЕКС», 2017. – 250 c.

Розглянуті теоретико-методологічні й практичні засади розробки та впровадження системи управління ризиками в компаніях, що працюють у царині міжнародного ринку. Розкрито сутність ризику, невизначеності та асиметрії інформації у міжнародному бізнесі. Класифіковано типи ризиків, методи оцінки та сценарії поводження з ризиками міжнародних бізнес транзакцій. Особлива увага приділена ринковим, кредитним та операційним ризикам. Розглядаються міжнародні стандарти поводження з ризиками.

Розкриваються особливості адаптації міжнародного досвіду побудови системи управління ризиками до реалій міжнародного бізнесу українських компаній.

Вступ до спеціальності: Навчальний посібник / В.А. Вергун, В.С. Карп – К.: ВАДЕКС, 2019. – 404 c.

Розглянуто зміст, закономірності і тенденції розвитку вищої освіти у сучасному світі, охарактеризовано структуру, характерні риси та особливості системи вищої освіти в Україні та окремих країнах світу. Висвітлено роль і місце КНУ імені Тараса Шевченка та його структурних підрозділів у підготовці фахівців для різноманітних сфер суспільної діяльності, у тому числі і для сфери зовнішньоекономічної, підприємницької діяльності України.

Розкрито сутність міжнародного бізнесу як сфери діяльності і науки, його ґенезу, середовище, суб’єкти та види і форми, напрями трансформаційних змін в умовах глобалізації.

Інституційна регуляторна взаємодія країн на регіональних ринках праці в умовах глобальних викликів. Монографія / В.А.Вергун, Н.І.Синковець. – К.: ВАДЕКС, 2019. – 280с.

У монографії розглянуто теоретичні і практичні аспекти процесу міжнародної трудової міграції, формуванню на його основі регіональних ринків робочої сили та механізму міжнародної інституційної регуляторної взаємодії країн світового господарства у міграційній сфері.

Міжнародні логістичні системи: монографія / В.В.Якубовський – К.: Освіта України, 2019. – 556с.

На єдиній методологічній основі розглянуто основні структурні елементи та процеси функціонування міжнародних логістичних систем. В основу аналізу покладені концептуальні положення загальної теорії систем та системного аналізу. В якості головного системоутворюючого принципу застосований процес ний підхід.

Розглянуто основні елементи та процеси міжнародних логістичних систем в їх єдиному комплексі. Поряд із традиційними компонентами логістичних систем виділеною є роль ризик-середовища та впровадження сучасних інформаційно-комунікаціних технологій з подальшим поступовим переходом до інтелектуальних логістичних систем. Значної уваги приділено оцінці ефективності функціонування та оптимізації міжнародних ланцюгів постачання.

Міжнародна макроекономіка: теорія і практика: Навчальний посібник / Рубцова М.Ю., Резнікова Н.В.  - К.: Аграр Медіа Груп,  2019. – 364с.

Навчальний посібник відображає курс міжнародної макроекономіки поглибленого рівня, в основу якого покладено деталізоване вивчення економічних явищ за допомогою сучaсних методів моделювання процесів споживання, інвестування, флуктуацій сукупного випуску, інфляції, безробіття, процентних ставок і валютного курсу, розподілу трудових, фінансових і матеріальних ресурсів при функціонуванні відповідних світових ринків, а також довгострокового економічного зростання. Особливу увагу приділено  практичним аспектам, що дозволяє читачеві отримати уявлення щодо характеру впливу макроекономічної політики держави і різного роду шоків на діяльність господарюючих суб’єктів: інвесторів, споживачів, компаній, банків, тощо з позиції макрорівня.

Новітні форми міжнародного бізнесу в умовах глобальних інституційних та технологічних змін: Монографія / Д.П. Расшивалов та ін.. – К..: ВАДЕКС, 2019. – 440с.

Розглянуті теоретико-методологічні і практичні засади розвитку новітніх форм міжнародного бізнесу в умовах глобальних змін четвертої промислової революції. Розкрито сутність інституційних та технологічних чинників і рушіїв, що істотно змінюють середовище міжнародного бізнесу та породжують його новітні форми.

Особлива увага приділена трансферу інновацій у глобальних ланцюгах вартості, формуванню сучасної маркетингової парадигми, інноваційної еволюції фінансових інструментів та ринкам інформаційних ресурсів. Аналізуються моделі та новітні форми державно-приватного партнерства у міжнародному бізнесі. Розкривається специфіка взаємодії національних та наднаціональних інститутів глобального конкурентного середовища.

Скандинавський регіон світового господарства: Феномен соціалізації економіки. Монографія / О.А.Приятельчук. – К.: ВАДЕКС, 2019. – 416с.

Монографія присвячена дослідженню феномену соціальної економіки, особливостям соціально-економічної моделі, що реалізується в країнах Скандинавського регіону. Розглянуто еволюцію концепції соціальної економіки, її сучасні економічні та соціальні виміри, принцип солідарності процесів соціалізації економічної політики, особливості соціального спрямування окремих національних економічних моделей. Особлива увага приділена європейському регіону, зокрема країнам ЄС, а також Скандинавському субрегіону, що протягом останніх десятиліть тримає першість в процесах  побудови ефективної самобутньої моделі загального добробуту, основними ефектами якої постали високий рівень добробуту громадян, високі економічні показники сталого розвитку, екологічно відповідальні виробництво та споживання, тощо.

Матеріали монографії висвітлюють аспекти інституційної структури, економічного підґрунтя та соціально-екологічних ефектів реалізації концепції соціальної економіки, характеризують основні типи європейських економічних моделей соціального спрямування як новітніх форм змішаної соціально-ринкової економічної системи.

Міжнародний бізнес: Підручник. Для студентів неекономічних спеціальностей закладів вищої освіти України / [В.А.Вергун, О.А.Приятельчук, О.І.Ступницький]; за наук. ред. В.А. Вергуна. – К.: ВАДЕКС, 2020 – 602 c.

Підручник зорієнтований на студентв неекономічних спеціальностей закладів вищої освіти України,  ґрунтується на базових положеннях світової економічної науки, враховує специфіку ведення бізнесу в окремих країнах і регіонах, новітні тенденції і форми міжнародного підприємництва. Він може бути корисним широкому колу читачів, що мають бажання опанувати сучасні  проблеми розвитку міжнародного бізнесу. Метою підручника є формування у студентів основ знань про міжнародний бізнес, а основна увага сфокусована на головних тенденціях його розвитку, у т.ч. глобалізації, інтернаціоналізації, транснаціоналізації, інтеграції та дезінтеграції.

У результаті засвоєння матеріалу студент буде: знати історію становлення міжнародного бізнесу, його теоретичне підґрунтя, типологію і головних акторів, його ресурси й основні тенденції і проблеми, а також основи формування та ґенезу світового ринку руху капіталу та міграції робочої сили; володіти вивченням світової і національної економіки, у тому числі зовнішньої торгівлі, експортно-імпортних операцій, міжнародного обміну знаннями і технологіями, валютно-розрахункових відносин, а також міжнародного маркетингу та менеджменту.

Економікс: Навчальний посібник / В.А.Вергун, О.І.Ступницький , О.А.Приятельчук О.А., Я.М.Гуменюк. - К.: ВАДЕКС, 2021. - 422 с.  

Посібник зорієнтований на студентів як економічних, так і неекономічних спеціальностей закладів вищої освіти України,  ґрунтується на базових положеннях світової економічної науки, враховує мікро- та макроекономічні аспекти економікс, розкриває специфіку міжнародної економікс. Він може бути корисним широкому колу читаців, що мають бажання як опанувати базові теорії економікс, так і поглибити свої знання щодо фундаментальних теорій, концепцій та положень економіки. Метою посібника є засвоєння студентами основних економічних категорій і понять, формування у них чіткої, логічно послідовної і структурованої системи знань та уявлень щодо своєї майбутньої загальноосвітньої та професійної підготовки.

Виклад матеріалу за принципом «запитання-відповідь», що поєднується з аналізом сучасного стану тієї або іншої економічної проблеми, полегшує його сприйняття та засвоєння. А основні матеріали посібника є основою для подальшого поглибленого вивчення питань з таких предметів, як: «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Міжнародний бізнес», «Економіка фірми», «Міжнародні фінанси», тощо.

Прилюк В'ячеслав Дмитрович. Study Guide "International Business Research", 2024

The purpose and objective of the Guide is to provide the students with basic knowledge about methodologies, methods and organization of scientific processes as a part of training for their professional scientific career. International business is considered as a special case of business in general. The different aspects of business research are also discussed in view of business practice. Different fonts are used to mobilize attention of the readers.

Прилюк В'ячеслав Дмитрович. Study Guide "International Financial Management and Corporate Finance", 2024

The purpose and objective of the Guide is to provide the students with basic knowledge about methodologies, methods and practice of internationa1 financial management and corporate finance as a part of training for their professional scientific career. International financial management and corporate finance business are considered within the framework of business in general. The different aspects of theory are discussed in view of business practice. Different fonts are used to mobilize attention of the readers.Detailed table of contents can be used as a Subject Index and self control questions tool.