Міжнародний бізнес

За освітньою програмою  «Міжнародний бізнес» в Інституті готують економістів-міжнародників з професійним знанням  двох іноземних мов, які в межах набутих знань та вмінь здатні:

 • виконувати аналітичні та управлінські функції відповідного рівня в діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади у царині міжнародного ділового співробітництва;
 • приймати самостійні, сумлінні та відповідальні рішення у сфері управління міжнародними бізнес-процесами в діяльності українських та іноземних компаній;
 • займатися  дослідницькою та  консультаційною діяльністю в сфері міжнародного бізнесу.
   

Потребу у фахівцях в області міжнародного бізнесу мають компанії, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, банки та інші фінансові установи, державні структури, посольства і торговельні представництва України за кордоном, засоби масової інформації, що висвітлюють проблематику міжнародної економічної діяльності. У процесі навчання за фахом особлива роль належить формуванню у студентів креативного стилю підприємницького мислення, вихованню якостей лідерства, які здатні активно діяти у сфері міжнародного бізнесу. Такий фахівець має вміти приймати ефективні й фахові рішення щодо міжнародного підприємництва, банківської справи, ризик менеджменту та страхування, оподатковування, міжнародних інвестицій, прав інтелектуальної власності тощо.

 

Фахова специфіка освітної програми «Міжнародний бізнес»  

Фахова специфіка освітної програми «Міжнародний бізнес»  визначає предметну царину викладання та відповідні  компетенції (знання і вміння)  випускників.

 1. «Міжнародний бізнес» як освітня програма  спеціальності «Міжнародні економічні відносини» - грунтується на вивченні дісциплін, що забезпечують розуміння  функціонування світової економіки, міждержавних економічних відносин та чинників, що формують конкурентоспроможність  країни, кон’юнктуру світових товарних ринків,  участь  країни у глобальних та регіональних інтеграційних процесах, взаємини з міжнародними економічними організаціями, зовнішньоторговельну політику і державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 2. Визначальна  предметна  царина   викладання  освітньої програми «Міжнародний бізнес» - це  корпоративний рівень зовнішніх економічних процесів  та явищ, що  забеспечує набуття прикладних компетенцій  у таких видах діяльності:
 • зовнішньоекономічні звязки  корпорації
 • організація та техніка зовнішньоторговельних операцій компанії
 • маркетингова та конкурента стратегія корпорації на зовнішньому ринку
 • корпоративний менеджмент у міжнародних компаніях: стратегічний, фінансовий, ризик-менеджмент, менеджмент персоналу, крос-культурний, креативнийт та менеджмент змін
 • бізнес-планування міжнародних інвестиційних проектів
 • галузеві особливості міжнародних бізнес проектів

Предметна царина  освітної програми «Міжнародний бізнес» обумовлює   набір навчальних дисциплін, обсяг годин у дисциплінах та відповідно  компетенції випускників бакалаврських та магістерських програм. 

Прикладна спрямованість навчального процесу освітньої  програми «Міжнародний бізнес» передбачає залучення до навчального процесу фахівців-практиків у сфері міжнародного бізнесу, що безпосередньо  працюють  у міжнародних  корпораціях.

Набуття студентами освітньої  програми «Міжнародний бізнес» професійних компетенцій включає глибоке вивчення та фахове опанування  двох іноземних мов, одна з яких обов’язково є англійською.

 

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

Навчальний план бакалаврської програми включає:

Обов’язкові навчальні дисципліни: Економіка, Економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України, Міжнародний бізнес, Міжнародні відносини та світова політика, Вступ до спеціальності,  Країнознавство, Українська та зарубіжна культура,  Глобальні екологічні проблеми в міжнародному бізнесі,  Міжнародні економічні відносини, Філософія, Міжнародна інформація, Міжнародний менеджмент, Міжнародний маркетинг,  Міжнародне приватне право, Міжнародне публічне право, Менеджмент ЗЕД підприємств,  Іноземна мова (базовий курс), Іноземна мова (нормативний курс),  Друга іноземна мова (базовий курс),  Друга іноземна мова (нормативний курс),  Дипломатична історія України, Математика в економіці, Сучасні інформаційні системи і технології, Історія економічних вчень та економічного розвитку, Економіка фірми, Мікро- та макроекономічні основи міжнародного бізнесу, Теорія статистики, Розрахунки та платежі у міжнародному бізнесі, Маркетингові дослідження та бенчмаркінг у міжнародному бізнесі (практикум), Мова фаху,   Мова фаху (мова міжнародних документів), Теорія і практика перекладу,   Теорія і практика перекладу  (бізнес-переклад та переклад конференцій),  Друга іноземна мова (мова фаху),  Виробнича практика  (професійний переклад), Виробнича практика (переддипломна).

 

Дисципліни вільного вибору студента за блоками:

Блок 1. «Міжнародний бізнес та ділове адміністрування»

Ділові переговори в міжнародному бізнесі, Кроскультурний менеджмент, Міжнародний корпоративний менеджмент, Бізнес-комунікації в міжнародному бізнесі, Дипломатичне забезпечення міжнародного бізнесу.

 

Блок 2. «Міжнародний менеджмент і маркетинг»

Бренд-менеджмент у міжнародному бізнесі, Нейромаркетинг у міжнародному бізнесі

Маркетинг-менеджмент, Digital та соціальний медіа-маркетинг, Міжнародний менеджмент неприбуткових організацій

 

Блок 3. «Фінанси міжнародного бізнесу»

Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності, Методи прийняття управлінських рішень в міжнародному бізнесі, Фінансові технології міжнародних банків, Міжнародна статистика, Інституційні інвестори у міжнародному бізнесі.

 

Дисципліни вільного вибору студента з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку):

 • Ціноутворення на світових товарних ринках / Цінові стратегії в міжнародному бізнесі
 • Національні та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Біржова торгівля
 • Міжнародний менеджмент кар'єри / Міжнародний логістичний менеджмент
 • Основи дипломатії та дипломатичної роботи / Дипломатична та консульська служба
 • Ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі / Економічна безпека фірми
 • Кон'юнктура світових товарних ринків / Бізнес-планування
 • Конфліктологія в міжнародному бізнесі / Менеджмент Інтернет-ресурсів у міжнародному бізнесі
 • Страхування у міжнародному бізнесі / Фінансовий менеджмент у міжнародних компаніях
 • Міжнародні фінанси / Світова економіка
 • Технічний аналіз міжнародних фінансових ринків / Фінансовий аналіз у корпораціях
 • Інформаційні інструменти моделювання в міжнародному бізнесі / Економетричні методи та моделі в міжнародному бізнесі
 • Порівняльне соціальне та трудове право європейських країн / Захист прав людини в міжнародному бізнесі
 • Зовнішня політика України / Логіка
   

Випускники бакалаврату отримують:

 • освітню кваліфікацію - Бакалавр міжнародних економічних відносин за спеціалізацією міжнародний бізнес,
 • професійні кваліфікації (за умови виконання певних вимог) - Фахівець з міжнародного бізнесу, Фахівець з перекладу.


Умови присвоєння професійної кваліфікації «фахівець з міжнародного бізнесу»:

 • проходження всіх видів практики, які передбачені навчальним планом, з оцінкою не менше 75 балів;
 • обрання спеціалізованого блоку дисциплін із навчального плану та отримання середнього балу не нижче “75” за підсумками складання всіх дисциплін, які до нього включені;
 • отримання на кваліфікаційному іспиті оцінки не нижче 75 балів.


Умови присвоєння професійної кваліфікації «фахівець з перекладу»:

 • проходження виробничої (перекладацької) практики, що передбачена навчальним планом, з оцінкою не менше 75 балів;
 • отримання на кваліфікаційному іспиті з перекладу оцінки не нижче 75 балів.
   

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР»

Навчальний план освітньої програми «Міжнародний бізнес» включає:

Обов’язкові навчальні дисципліни: Менеджмент міжнародних бізнес-проектів, Інноваційно-інвестиційний менеджмент в міжнародному бізнесі, Контролінг у міжнародному бізнесі, Міжнародний бізнес-консалтинг, Макроекономічна політика і моделювання у міжнародному бізнесі, Галузеві аспекти міжнародного бізнесу, Системні методи менеджменту у міжнародному бізнесі, Методологія та організація наукових досліджень у міжнародному бізнесі, Міжнародний податковий менеджмент, Міжнародна логістика та менеджмент ланцюгів постачань, Теорія сталого розвитку та соціальні аспекти міжнародного бізнесу, Дипломатичний протокол та етикет, Філософія бізнесу.

 

Дисципліни вільного вибору студента за блоками:

Блок 1. «Міжнародний бізнес та ділове адміністрування»: Глобальні корпорації на міжнародних ринках, Міжнародний операційний менеджмент, Реінжиніринг в міжнародних компаніях, Кризовий менеджмент у міжнародному бізнесі

 

Блок 2. «Міжнародний менеджмент і маркетинг»:  Міжнародні бізнес-комунікації, Маркетингові технології міжнародного ринку послуг, Інноваційний маркетинг міжнародних компаній, Кроскультурний маркетинг та етика бізнесу

 

Блок 3. «Фінанси міжнародного бізнесу»: Новітні фінансові інструменти та технології в міжнародному бізнесі, Фінансова математика у міжнародному бізнесі, Управління вартістю бізнесу , Blockchain-технології в міжнародному бізнесі

 

Дисципліни вільного вибору студента з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку):

 • Бізнес-моделювання у сфері соціального підприємництва/ Поведінкова економіка;
 • Менеджмент людських ресурсів в міжнародному бізнесі / Похідні фінансові інструменти в міжнародному бізнесі;
 • Міжнародний стратегічний менеджмент та маркетинг / Фінансова стійкість соціальних проєктів
   

В рамках освітньої програми з 2014 року за­проваджено англомовну магістерську програму «International management and marketing» (Міжнародний менеджмент і маркетинг). Англомовна магістерська програма є півторарічною програмою для студентів денної форми навчання з викладан­ням дисциплін англійською мовою. Наповнення програми включає курси, в рамках яких студенти вивчають глобальні бізнес процеси та управління компанією в умовах ринкової конкуренції.

Навчальний план освітньої програми «International management and marketing» включає:

Обов’язкові навчальні дисципліни: Міжнародний корпоративний менеджмент / International corporate management; Методологія наукових досліджень в галузі міжнародного бізнесу / International Business Research; Бізнес-економікс / Business Economics; Міжнародний менеджмент людських ресурсів та бізнес-етика / Human Resource Management and Business Ethics; Практикум перекладу / Practice of Translation) / Українська мова (Ukrainian Language);  Організаційна поведінка і кроскультурний менеджмент / Organizational Behavior and Cross Cultural Management; Міжнародне право бізнесу / International Business Law.

Дисципліни «International management and marketing»:

Міжнародна комерційна логістика / Operations and Supply Chain Management; Міжнародний фінансовий менеджмент і міжнародні корпоративні фінанси / International Financial Management and Corporate Finance; Облік та оподаткування у міжнародному бізнесі / Accounting Taxation and Reporting in International Business

Дисципліни вільного вибору студента  (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку):

Перелік№1: Стратегічний маркетинг-менеджмент / Strategic Marketing Management; -Міжнародне управління маркетингом / International Marketing Management.
Перелік№2: Стратегічне управління міжнародними компаніями / International Business Strategy; -Міжнародне стратегічне планування / International Strategic Planning.
 

Випускники магістратури отримують:

 • освітню кваліфікацію - Магістр міжнародних економічних відносин за спеціалізацією міжнародний бізнес
 • професійні кваліфікації (за умови виконання певних вимог) - Економіст-міжнародник, Перекладач


Умови присвоєння професійної кваліфікації «економіст-міжнародник»:

 • проходження виробничої (переддипломної) практики;
 • обрання спеціалізованого блоку дисциплін із навчального плану та отримання середнього балу не нижче “75” за підсумками складання всіх дисциплін, які до нього включені;
 • отримання на кваліфікаційному іспиті оцінки не нижче 75 балів.


Умови присвоєння професійної кваліфікації «перекладач»:

 • наявність кваліфікації «Фахівець з перекладу»;
 • отримання на кваліфікаційному іспиті «Теорія та практика перекладу» оцінки не нижче 75 балів.
   

Навчальний процес забезпечують викладачі, перш за все, кафедри міжнародного бізнесу, світового господарства і міжнародних економічних відносин, міжнародних фінансів, кафедри іноземних мов, інших кафедр Інституту міжнародних відносин та факультетів і інститутів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Крім того, до читання лекційних курсів, проведення семінарських чи практичних занять, майстер-класів запрошуються працівники Міністерства закордонних справ, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, інших урядових відомств України, міжнародних організацій, українських та закордонних бізнес-структур, зарубіжні викладачі провідних навчальних  закладів  інших  країн  тощо.

Сьогодні у складі кафедри міжнародного бізнесу працюють 16 викладачів. Серед них 5 докторів економічних наук, професорів;  11 кандидатів економічних наук, доцентів та асистентів.

 

Випускники освітньої програми можуть займати первинні посади: менеджер зовнішньоекономічної діяльності, менеджер з управління активами міжнародних компаній, менеджер міжнародних інвестиційних проектів, економіст-маркетолог, економіст з планування зовнішньоекономічної діяльності,  економіст з фінансової роботи на міжнародних ринках , оглядач з зовнішньоекономічних питань, економіст з договірних та претензійних робіт, викладач (асистент) вищого навчального закладу, фахівець-аналітик з дослідження міжнародних товарних ринків, консультант з зовнішньоекономічних питань, економічний радник, перекладач, аташе, дипломатичний агент, перекладач з іноземної мови.

 

Наші випускники працюють:

 • у представництвах транснаціональних корпорацій, спільних підприємствах і підприємствах з іноземним капіталом;
 • у міжнародних економічних організаціях;
 • у вітчизняних та зарубіжних корпораціях, що здійснюють міжнародні бізнес-проекти;
 • у вищих навчальних закладах, академічних установах України та зарубіжних країн;
 • у профільних міністерствах та інших відомчих структурах.

 

Для набуття студентами первинних практичних навичок навчальним планом передбачено проведення таких видів  практики:

 • Виробнича практика (професійний переклад) (ОС «бакалавр»),
 • Виробнича практика (переддипломна) (ОС «бакалавр»),
 • Виробнича практика (переддипломна) (ОС «магістр»).


Базами практик для наших студентів є Міністерство закордонних справ України (територіальні та функціональні департаменти), Міністерство фінансів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент економіки оборони та безпеки, департамент державної політики у сфері зовнішньої політики, департамент державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, департамент двостороннього торговельно- економічного співробітництва, департамент співробітництва з Європейським Союзом, департамент торговельних переговорів та співробітництва з СОТ), Верховна Рада України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Інститут міжнародних відносин), Національна Академія наук України, міжнародні організації, Асоціація економістів-міжнародників,  національні та зарубіжні бізнес-структури.

 

Анотації дисциплін

Освітній ступінь «Бакалавр»

Обов’язкові дисципліни (кредити)

 

1. Країнознавство (3.0)

Даний курс розглядає географічне розташування, природно-кліматичні умови, мінерально-сировинні ресурси, етноконфесійний склад населення, особливості культурно-історичного розвитку, політико-правових систем, державного устрою, народногосподарських комплексів, зовнішньої політики країн Азії, Африки та Латинської Америки, країн СНД, Європи та Північної Америки, а також відносини України з ними.

 

2. Економікс (3,0)

Метою курсу «Економікс» є формування у студентів компетенцій у економічній галузі знань; розвиток уміння застосовувати отримані знання в професійній діяльності в умовах глобалізації світової економіки, навичок аналізу й оцінки швидко мінливої кон'юнктури ринків з метою прийняття оптимальних управлінських рішень; набуття практики економічного мислення і орієнтації у світі ринкових відносин. Цей курс є теоретичною основою вивчення галузевих економік, формування позиції студентів у питаннях економічної політики.

 

3. Економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України (3,0)

Дисципліна «Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України» передбачає вивчення основних особливостей та соціально-економічних умов господарювання в перехідний період на межі двадцятого та двадцять першого століть в Україні. Особлива увагу приділена в рамках курсу формуванню сучасної економічної системи в Україні: об’єктивна необхідність, зміст, умови, системні перетворення, суперечності та антагонізми.

 

4. Міжнародні відносини та світова політика (4,0)

Курс присвячений вивченню еволюції світової політики та міжнародних відносин у період з 1945 по 1979 рр., кінця ХХ – початку ХХІ ст., вивченню основних теорій, доктрин і концепцій світової політики, загальної міжнародної проблематики, регіональної специфіки, положень міжнародно-правових актів, фундаментальних політичних та міжнародно-правових досліджень з питань світової політики та міжнародних відносин.

 

5. Вступ до спеціальності (2,0)

Навчальна дисципліна передбачає виконання таких завдань: на основі сучасних теоретико-методологічних підходів розкрити природу, сутність сучасного міжнародного бізнесу як явища суспільного життя та сфери господарської діяльності, економічної категорії та самостійної науки, показати етапи його історичного розвитку, середовище, види і типи, проаналізувати функціональну та інституціональну структуру міжнародного бізнесу, закономірності, тенденції і проблеми розвитку в умовах глобалізаційних процесів. При цьому стратегічним завданням є формування у студентів чіткої, логічно послідовної та структурованої системи знань і уявлень щодо своєї майбутньої професійної підготовки.

 

6. Міжнародне публічне право (3,0)

Курс спрямований на вивчення традиційних тем: поняття і характерних рис міжнародного права; джерел, системи, принципів і норм міжнародного права. Для професійного розвитку студентів розглядаються теми, які дозволяють перейти до аналізу конкретних міжнародно-правових проблем: взаємодії міжнародного права з внутрішньодержавним правом; інституту міжнародної правосуб’єктності, визнання в міжнародному праві, правонаступництва держав тощо.

 

7. Міжнародний бізнес (4,0)

Курс передбачає поглиблене вивчення студентами видів і форм сучасної міжнародної підприємницької діяльності. Особлива увага приділяється питанням організації та управління в міжнародному бізнесі, технологічній політиці транснаціональних корпорацій, механізму дипломатичного забезпечення інтересів українського бізнесу на зовнішніх ринках.

 

8. Українська та зарубіжна культура (3,0)

Курс розглядає пам’ятки духовної та матеріальної культури, створені впродовж століть і зафіксовані в тих чи інших формах. Вони розглядаються по історичній вертикалі як цілісне явище, а також за регіональними ознаками, враховуються взаємозв’язки з культурними досягненнями інших народів, оскільки жодний етнос, народ, нація не можуть розвиватися в ізоляції, поза загальним історичним процесом.

 

9. Глобальні екологічні проблеми в міжнародному бізнесі (3,0)

Під впливом сучасних глобалізаційних процесів, науково-технічного прогресу збільшується вплив людини на навколишнє середовище, що призводить до виникнення глобальних екологічних проблем. Даний курс передбачає вивчення основних особливостей, принципів, методів, інструментів та підходів до планування та організації еколого-орієнтованого управління розвитком підприємства.

 

10. Міжнародні економічні відносини (3,0)

Даний курс передбачає висвітлення теоретичних та практичних аспектів розвитку сучасних міжнародних економічних відносин, методів дослідження ним свого об’єкту; особлива увага приділяється розгляду та аналізу теорій міжнародної торгівлі та сучасних форм світогосподарських зв’язків між країнами в умовах економічної глобалізації.

 

11. Філософія (4,0)

Навчальна дисципліна спрямована на надання знань з філософії як світогляду людини, або сукупності поглядів на світ у цілому та ставлення людини до цього світу, в розумінні онтологічних, гносеологічних, аксіологічних і соціальних проблем буття.

 

12. Міжнародна інформація (4,0)

Дисципліна «Міжнародна інформація» включає в себе знання про систему міжнародних відносин в умовах глобалізації комунікації; специфіку, тенденції та перспективи міжнародної інформаційної політики, аналіз впливу ІКТ на міжнародні системи та глобальний розвиток, дослідження та прогнозування проблем міжнародного співтовариства в галузі інформації і комунікації, з’ясування впливу інформаційного розвитку України на політичні та економічні аспекти інтеграції країни в світовий інформаційний простір.

 

13. Міжнародний менеджмент (5,0)

Дисципліна включає в себе основні теоретичні знання про формування та взаємодію організацій у транскордонній діяльності, передбачає вивчення форм, видів і типів підприємницької діяльності, ускладненої іноземним елементом, відображає об’єктивні процеси ведення бізнесу на рівні оптимізації використання ресурсів організації.

 

14. Міжнародний маркетинг (6,0)

Навчальний курс передбачає набуття студентами теоретичних і практичних знань з основ міжнародного маркетингу, ознайомлення з маркетинговими інструментами, які використовуються при розв’язанні маркетингових задач в процесі ведення міжнародної діяльності, основами дослідження ринку з використанням маркетингових комунікацій на національному та міжнародному ринках.

 

15. Міжнародне приватне право (3,0)

Дана дисципліна розкриває поняття міжнародного приватного права, його функцій, принципів, особливостей, характерних рис, проблемні та актуальні питання міжнародного приватного права, які мають риси, що є загальними для всіх інститутів сучасного міжнародного приватного права.

 

16. Менеджмент ЗЕД підприємств (4,0)

Дисципліна передбачає вивчення та розгляд таких важливих аспектів роботи підприємства, як розробка стратегічних напрямків зовнішньоекономічної політики та поведінки фірми на зарубіжних ринках, складання планів зовнішньої торгівлі та формування оптимальної структури органів управління зовнішньоекономічною діяльністю, її координація з іншими видами робіт на фірмі, облік і контроль ефективності операцій на зовнішніх ринках.

 

17. Іноземна мова (базовий курс) (18,0)

18.  Іноземна мова (нормативний курс) (18,0)

19. Друга іноземна мова (базовий курс) (8,0)

20. Друга іноземна мова (нормативний курс) (8,0)

 

21. Дипломатична історія України (3,0)

Науковий курс адаптовано до програми підготовки фахівців-міжнародників з акцентом на вивчення дипломатичного аспекту історії України. Об’єктом пропонованої дисципліни є відтворення й оцінка зусиль вітчизняної дипломатії щодо забезпечення сприятливих умов всебічного розвитку національної держави та аналіз діяльності інститутів дипломатичної служби в різних ситуаціях і в різні часи.

 

22. Математика в економіці (3,0)

Дисципліна включає основні методи та моделі лінійної та векторної алгебри, аналітичної геометрії, математичного аналізу, диференціального числення функцій однієї та багатьох змінних, інтегрального числення, диференціальних рівнянь та їх практичні застосування в міжнародній економіці, фінансах, управлінні, менеджменті та бізнесі.

 

23. Сучасні інформаційні системи і технології (3,0)

Курс передбачає вивчення сучасних інформаційних систем та технологій, які можуть використовувати майбутні фахівці в галузі міжнародних відносин. В курсі викладаються концептуальні, інформаційні, апаратні та програмні основи роботи на сучасних персональних комп’ютерах з використанням необхідних засобів подання, обробки і пошуку даних, що застосовуються при підготовці фахівців у сфері сучасних міжнародних відносин.

 

24. Історія економічних вчень та економічного розвитку (4,0)

Пізнання та усвідомлення змісту й закономірностей еволюції світової економічної думки сприяє глибшому осмисленню актуальних економічних проблем минулого й сучасності. Опанування курсу підвищує теоретичний рівень та розширює світогляд студентів, допомагає їм оволодіти культурою й технікою економічного мислення, прищеплює навички творчого осмислення складних соціально-економічних проблем.

 

25. Економіка фірми (3,0)

Головними завданнями дисципліни є вивчення сучасної кадрової політики, відтворення і використання основних фондів, формування і визначення ефективності фінансових і виробничих інвестицій, особливостей розвитку підприємства на базі науково-технічного і організаційного прогресу, визначення мотивації праці, якості і конкурентоспроможності виробів, напрямків ефективної діяльності в умовах ринкової економіки; вироблення творчого підходу до обґрунтування і прийняття управлінських рі­шень, характеристики структури і напрямків діяльності підприємства, розробки і реалізації плану його розвитку, аналізу і узагальнення результатів виробничо-господарської і комерційно-фінансової діяльності, опрацювання пропозицій щодо підвищення ефективності заходів господарювання і контролю за їх здійсненням при зміні ситуації у ринковому середовищі.

 

26. Мікро- та макроекономічні основи міжнародного бізнесу (3,0)

Курс передбачає вивчення принципів поведінки економічних суб’єктів – домашніх господарств і фірм – в різних ринкових умовах, вивчення базових макроекономічних моделей, основних сучасних макроекономічних підходів до аналізу економіки, макроекономічної політики (бюджетно-податкової, грошово-кредитної), інструментарію аналізу мікро- та макроекономічних зв’язків.

 

27. Теорія статистики (3,0)

Дисципліна передбачає системне вивчення статистичних методів дослідження закономірностей розвитку соціально-економічних явищ та процесів, формування теоретико-методологічних засад статистичного забезпечення управління та розробки управлінських рішень за результатами статистичного аналізу.

 

28. Розрахунки та платежі у міжнародному бізнесі (3,0)

Курс передбачається викладення теорії та практики методів платежів та розрахунків. Особливу увагу приділено характеристиці інструментів забезпечення платежів та інструментів забезпечення виконання договірних зобов’язань. Важливе місце відведено питанням  гарантій при здійсненні міжнародних торгівельних контрактів.  Дається огляд основних методів фінансування експортно-імпортних операцій в сучасних умовах.

 

29. Маркетингові дослідження та бенчмаркінг у міжнародному бізнесі (3,0)

Курс присвячений теоретико-методологічним, методичним, технологічним і змістовним аспектам планування, організації і проведення маркетингових досліджень, якісного аналізу й прогнозу ринкової ситуації підприємства чи організації та подальшого використання результатів дослідження в процесі маркетингової діяльності.

 

30. Мова фаху (8,0)

Курс передбачає формування у студентів мовної компетенції відповідно до їх фаху, спрямований на підготовку студентів з урахуванням комунікативних потреб у їх майбутній професійній діяльності.

 

31.  Мова фаху (мова міжнародних документів)  (4,0)

32 . Теорія і практика перекладу (12,0)

33.  Теорія і практика перекладу (бізнес-переклад та переклад конференцій) (4,0)

Навчальна дисципліна передбачає розвиток у студентів навичок професійного перекладу, реферування та анотування текстів за фахом.

34. друга іноземна мова (мова фаху)

 

Дисципліни вільного вибору студента за блоками:

 

Блок 1. «Міжнародний бізнес та ділове адміністрування»

1.1. Ділові переговори у міжнародному бізнесі (3,0)

Навчальна дисципліна присвячена дослідженню практики переговорного процесу. Ситуаційні методики об’єднані з діалоговими вправами. Практична орієнтація дисципліни базується на поєднанні теоретичних концепцій переговорного процесу з конструктивними реальними прикладами переговорів комерційних двосторонніх, багатосторонніх та міжнародних.

 

1.2. Кроскультурний менеджмент (5,0)

Курс передбачає розширення професійних горизонтів мислення та підвищення рівня професійної культури фахівця; використання особливостей кроскультурних комунікацій у професійній діяльності, вивчення проблематики міжнародного діалогу в контексті розвитку професійної культури фахівця, аналіз національної специфіки ділової культури, в її зв'язку з організаційною культурою; формування критеріїв оцінки та шляхів досягнення успіху в бізнес сфері та вивчення особливостей техніки кроскультурної взаємодії, формування практичних навичок щодо ділових культур і ділової  комунікації з урахуванням національних традицій та ментальності.

 

1.3. Міжнародний корпоративний менеджмент (5,0)

Дана дисципліна передбачає дослідження процесу управління великими функціонуючими підприємницькими структурами в різних галузях економіки на міжнародному рівні.

 

1.4. Бізнес-комунікації в міжнародному бізнесі (5,0)

Предметом навчальної дисципліни є взаємовідносини між учасниками бізнес-комунікацій, а також система чинників, які впливають на їх ефективність.

 

1.5. Дипломатичне забезпечення міжнародного бізнесу (3,0)

Курс передбачає вивчення основ дипломатичного забезпечення міжнародного бізнесу в контексті реалізації зовнішньоторговельної політики держави; впливу системи дипломатичного забезпечення міжнародного бізнесу на інформаційно-аналітичну діяльність, фінансово-кредитну та інвестиційну сфери; забезпечення національної економічної безпеки із застосуванням методів дипломатичної підтримки міжнародного бізнесу.

 

Блок 2. «Міжнародний менеджмент і маркетинг»

2.1. Бренд-менеджмент у міжнародному бізнесі (3,0)

Метою навчальної дисципліни є вивчення інструментів і механізмів розвитку та управління брендами у сучасних умовах міжнародного бізнесу, формування знань щодо процесів розробки та позиціонування брендів, дослідження сучасних тенденцій розвитку брендів на міжнародних та українському ринках, формування у студентів знань щодо принципів, технологій та інструментів бренд-комунікацій. Головними завданнями вивчення дисципліни  є дослідження економічної сутності і ролі бренда у міжнародному бізнесі; вивчення основних методів оцінки вартості бренда на основі аналізу елементів його капіталу; аналіз різних підходів до розробки, позиціонування бренда; дослідження основних підходів до управління брендами; розгляд особливостей управління брендами у різних сферах діяльності економічних суб’єктів; виокремлення закономірностей і внутрішніх тенденцій розвитку національних та міжнародних брендів.

 

2.2.Нейромаркетинг  у міжнародному бізнесі (3.0)

Навчальна дисципліна присвячена вивченню технологій нейромаркетингу, які використовуються в міжнародному бізнесі, пояснюючи поведінку споживачів і допомагаючи розібратися в їх потребах, бажаннях і мотивах.

Особлива увага приділяється суті та актуальності нейромаркетингу, методам встановлення зв'язку з клієнтами і розвинення лояльності до бренду, вивченню інструментів маркетингу, які приходить на зміну традиційним логотипам і рекламі, та сенсорного брендингу: використання эмоцій для максимізації продажів.

 

2.3. Маркетинг-менеджмент (5.0)

Мета дисципліни: набуття майбутніми фахівцями наукових основ і практичних навичок розробки маркетингової політики щодо діяльності суб’єктів підприємництва.

До основних завдань дисципліни відноситься  формування новітнього економічного мислення, що базується на принципах сучасної концепції маркетингу, що відповідає сучасному стану розвитку ринку, перспективного бачення розвитку пріоритетних напрямів національної економіки, виявлення існуючих потреб споживачів, їх задоволення, а також забезпечення виконання місій підприємства на ринку.

 

2.4. Digital та соціальний медіа-маркетинг 5.0

Мета дисципліни: cтворення теоретичної та практичної основи для дослідження ринку інформаційних послуг в Digital-просторі.

Завдання дисципліни. До основних завдань дисципліни відноситься  формування у студентів знань про розвиток digital-технологій, маркетингових інструментів в Інтернеті, глобальну інформатизацію суспільства та економічних процесів.

 

2.5. Міжнародний менеджмент неприбуткових організацій 5.0

 

Блок 3. «Фінанси міжнародного бізнесу»

3.1. Облік  та аналіз зовнішньоекономічної діяльності (4,0)

Курс спрямований і на викладення основних теорій міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та порядок подання фінансової звітності згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності.

 

3.2. методи прийняття управлінських рішень в міжнародному бізнесі (3,0)

Навчальна дисципліна присвячена вивченню методів аналізу сучасних міжнародних економічних відносин, передбачає вивчення правил застосовування методології, методики та інструментарію економіко-математичного моделювання в теоретичних дослідженнях. В рамках курсу маємо мету надати студентам основні відомості про сучасний стан і логіку теорії прийняття рішень. Особливістю навчальної дисципліни є системне викладення різноманітних математичних, економічних, статистичних методів, методу експертних оцінок і надання інформації щодо їх застосування в практиці прийняття управлінських рішень.

 

3.3. Фінансові технології міжнародних банків (5,0)

 

3.4. Міжнародна статистика (5,0)

Мета дисципліни: опанування студентами найважливішими теоретичними принципами та практичними навичками використанням статистики міжнародних організацій, їх рекомендацій, які в даний час широко використовуються при трансформації вітчизняної статистики та її інтеграції в міжнародну практику.

 

3.5. Інституційні інвестори у міжнародному бізнесі 5,0

 

Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку):

 

Перелік 1.

Ціноутворення на світових товарних ринках (3,0)

Курс спрямований на  дослідження сучасної теорії та практики ціноутворення, аналіз закономірностей формування структур внутрішніх та зовнішньоторговельних цін у межах світової торгівлі, методів ціноутворення на мікро- (фірми та організації) та макроекономічному (національному та міжнародному) рівнях, особливостей побудови найважливіших економічних індексів, що переважно застосовуються у сучасній світовій практиці.

 

Цінові стратегії в міжнародному бізнесі (3,0)

Мета дисципліни:  формування у студентів комплексу знань про сутність, принципи, методи та стратегії ціноутворення на продукцію (роботи, послуги) підприємства (організації), про методи здійснення їх обґрунтованого вибору в залежності від параметрів зовнішнього середовища.

 

Перелік 2.

Національні та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

Метою дисципліни є підготовка висококваліфікованих фахівців, які могли б виконувати організаційну, аналітичну, дослідницьку роботу в галузі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Студенти повинні оволодіти знаннями щодо організації бухгалтерського обліку на підприємствах, що здійснюються облік за  правилами міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

 

Біржова торгівля

 

Перелік 3.

Міжнародний менеджмент кар'єри

Метою навчальної дисципліни є підготовка студентів та випускників до успішної адаптації на міжнародному ринку праці, до ефективної реалізації професійної міжнародної кар'єри, формування навичок впевненої поведінки у мінливих соціально-економічних умовах. Даний спецкурс покликаний допомогти студентам та випускникам засвоїти на практиці ефективну методику пошуку роботи та реального працевлаштування за бажаним місцем роботи у сфері міжнародного бізнесу, психологічно підготувати їх до спілкування з представниками міжнародних компаній-, організацій- та установ-роботодавців.

 

Міжнародний логістичний менеджмент

 

Перелік  4.

Основи дипломатії та дипломатичної роботи

Навчальна дисципліна передбачає вивчення нормативно-правової міжнародної та національної бази, принципів дипломатії та дипломатичної роботи, особливостей протокольного забезпечення дипломатичної діяльності та зовнішньополітичних заходів держави.

 

Дипломатична та консульська служба

Мета дисципліни – ознайомлення з основним змістом, особливостями та складовими раціональної організації сучасної дипломатичної та консульської роботи закордонних дипломатичних представництв; з поняттями дипломатичних документів і дипломатичного листування, принципами і формами дипломатичної комунікації.

 

Перелік  5.

Ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі

Мета  дисципліни – підготовка фахівців зовнішньоекономічного профілю, які б володіли теоретичними основами та практичними навичками здійснення аналізу особливостей ризикового середовища міжнародного бізнесу, застосування методів кількісної та якісної ідентифікації та оцінки  ризиків міжнародного бізнесу та, специфічних методів і механізмів поводження з ризиками у міжнародному бізнесі, практики захисту від ризних типів ризиків у цій сфері.

 

Економічна безпека фірми

 

Перелік  6.

Кон'юнктура світових товарних ринків

Дисципліна спрямована на ознайомлення з методами аналізу та прогнозування кон’юнктури міжнародних товарних ринків; механізмів і  факторів формування кон’юнктури міжнародних товарних ринків; інститутів та інструментів регулювання кон’юнктури міжнародних товарних ринків; принципів побудови прогнозних моделей кон’юнктури міжнародних товарних ринків; а також з методами та формами презентації кон’юнктурного аналізу та інформації.

 

Бізнес-планування

 

Перелік 7.

Конфліктологія в міжнародному бізнесі

Курс включає розгляд основних теоретичних підходів до вивчення міжнародних конфліктів; методологію наукових досліджень в конфліктології, проблеми управління конфліктами і теорію переговорів. В рамках курсу розглядаються проблеми поточної конфліктогенної ситуації в світі; типологія сучасних конфліктів і способи їх попередження.

 

Менеджмент Інтернет-ресурсів у міжнародному бізнесі

 

Перелік  8.

Страхування у міжнародному бізнесі

Метою вивчення курсу «Страхування  у  міжнародному бізнесі»  є опанування студентами основами економіки страхування, методами регулювання страхових відносин в України й у закордонних країнах, технікою проведення страхування при здійсненні зовнішньоекономічних контрактів, знайомство з регуляторною базою,  перспективами розвитку і  інтернаціоналізації  українського  страхового ринку

Фінансовий менеджмент у міжнародних компаніях

До основних завдань навчальної  дисципліни відноситься поглиблення знань студентів з фінансового менеджменту як в українських компаніях, так й в міжнародних; набуття навичок управління грошовими потоками, інвестиціями та активами; засвоєння методики визначення ціни (вартості) капіталу та з’ясування способів оптимізації його структури; методів визначення фінансового стану підприємства та його рентабельності.

 

Перелік  9.

Міжнародні фінанси

Світова економіка

 

Перелік  10.

Технічний аналіз міжнародних фінансових ринків

Фінансовий аналіз у корпораціях

 

Перелік 11.

Інформаційні інструменти моделювання в міжнародному бізнесі

Економетричні методи та моделі в міжнародному бізнесі

 

Перелік 12.

Порівняльне соціальне та трудове право європейських країн

Захист прав людини в міжнародному бізнесі

 

Перелік 13.

Зовнішня політика України

Курс присвячений ознайомленню студентів з основними етапами української державності і пов'язаними з цим зовнішньополітичними проблемами.

 

Логіка

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240,0 КРЕДИТІВ

 

Освітній ступінь «Магістр»

 

Навчальні дисципліни (кредити)

1. Філософія бізнесу (3,0)

Навчальна дисципліна передбачає вивчення реалій ведення бізнесу в Україні, усвідомлення місця підприємця та його ролі в розвитку країни.

 

2. Контролінг у міжнародному бізнесі (3,0)

Дисципліна включає основні засади ведення внутрішнього аудиту на підприємствах, теоретичне обґрунтування методології проведення аудиторських перевірок, досвід застосування нормативних та ринкових регуляторів аудиторської діяльності. Всі положення аудиту, що вивчаються, ілюструються практичною реалізацією на конкретних прикладах діяльності окремих компаній.

 

3. Теорія сталого розвитку та соціальні аспекти міжнародного бізнесу (3,0)

Дисципліна передбачає вивчення та розгляд теорії сталого розвитку, соціальних, правових, політичних, економічних, етичних та екологічних проблем, з якими стикається бізнес сьогодні.

 

4. Макроекономічна політика й моделювання у міжнародному бізнесі (3,0)

Курс зорієнтований на вивчення питань державного регулювання з практичним застосуванням сучасних макроекономічних моделей, що є актуальними для розвитку міжнародного бізнесу.

 

5. Методологія та організація наукових досліджень в міжнародному бізнесі (3,0)

Дисципліна передбачає  поглиблене, всебічне вивчення і дослідження найбільш актуальних проблем сучасного міжнародного бізнесу як сфери господарської діяльності та окремої галузі наукових знань, вироблення студентами навичок самостійної науково-дослідної роботи, збір, систематизація матеріалів для написання магістерських робіт. Завдання – набуття дослідницьких навичок, усвідомлення цілей наукового дослідження, формування навичок правильного виконання кваліфікаційних і наукових робіт (магістерської роботи, статті, дисертації).

 

6. Менеджмент міжнародних бізнес-проектів (3,0)

Дисципліна знайомить студентів із сутністю та інструментами проектного менеджменту на міжнародному рівні, що дозволяє кваліфіковано ухвалювати рішення щодо координування людей, устаткування, матеріалів, фінансових коштів і графіків для виконання певного проекту в заданий час, у межах бюджету та до задоволення замовника (споживача).

 

7. Практикум перекладу (12,0)

Курс передбачає досягнення майбутніми спеціалістами такого рівня перекладацької компетенції, який забезпечить їм можливість професійного здійснення перекладацької діяльності в різних видах перекладу в усній і письмовій формах.

 

8. Інноваційно-інвестиційний менеджмент в міжнародному бізнесі (3,0)

В рамках дисципліни розглядається суть міжнародного інноваційно-інвестиційного менеджменту, сфери і напрямки діяльності корпорацій на ринку інтелектуального продукту, розкриваються особливості корпоративної стратегії, менеджмент та маркетингова діяльність компаній на ринку інтелектуального продукту. Особлива увага приділяється проблемам комерційних операцій інвестиційних фондів на ринках інвестиційного і інтелектуального продуктів, регулювання діяльності корпорацій, можливостям  використання міжнародного досвіду для підприємств України.

 

9. Дипломатичний протокол та діловий етикет (3,0)

Навчальна  дисципліна передбачає вивчення нормативно-правової міжнародної та національної бази, принципів дипломатичного протоколу і церемоніалу; особливостей протокольного забезпечення дипломатичної діяльності та зовнішньополітичних заходів держави, основних правил і норм етикету як складових іміджу сучасного дипломата, політика, ділової людини.

 

10. Міжнародний бізнес-консалтинг (3,0)

Дисципліна спрямована на вивчення сутності консультаційної діяльності, основних методологічних підходів, методів  і стадії консультаційного процесу.

Мета дисципліни - здобуття практичних знань та теоретичних основ у сфері консультування з широкого спектру питань економічної діяльності, оскільки вона є засобом формування аналітичних навичок студентів при виявленні проблем організації, встановленні їх причин, розробки рекомендацій щодо їх коригування. Важливим є те, що дисципліна компілює раніше отримані знання та навички студентів і дозволяє їх застосовувати на етапі виходу на виробничу практику, озброївшись знаннями і технологіями по бізнес-консультуванню в різних сферах діяльності галузі міжнародних відносин.

 

11. Галузеві аспекти міжнародного бізнесу (3,0)

Дисципліна спрямована на здобуття практичних знань та теоретичних основ галузевого розвитку світового ринку товарів і послуг для спеціальної освіти і для практичної діяльності з фаху; формування у студентів сучасного економічного мислення в умовах ринкових відносин; закріплення професійних знань спеціалістів з бізнес-діяльності щодо сучасних закономірностей і тенденцій галузевого розвитку світових товарних ринків, економічного аналізу їх складових, а також використання набутих знань і вмінь у своїй практичній професійній діяльності для розв’язання проблем діяльності України на світових галузевих ринках товарів і послуг; попередження можливих негативних наслідків подолання глобальної фінансово-економічної кризи та закріплення економічних відносин України з іншими країнами на основі міжнародних стандартів та правил СОТ.

 

12. Системні методи менеджменту в міжнародному бізнесі (3,0)

Системні методи управління  - це організація управління підприємницькими структурами на основі системних методів та систем менеджменту. Метою вивченні дисципліни є набуття студентами знань та умінь використання системних методів управління організаціями різних сфер діяльності, зокрема, в створенні на цієї основі корпоративних систем управління, які об'єднують всі елементі управлінської діяльності, а саме адміністративне, фінансове, виробниче, управління якістю, безпекою праці, інформаційною безпекою, управління персоналом, маркетингом тощо та забезпеченні ефективного їх функціонування.

 

13. Міжнародний податковий менеджмент (3,0)

Метою навчальної дисципліни є засвоєння необхідного понятійного апарату та питань теорії і практики оподаткування, організації і методики сплати податків та податкових платежів у контексті нормативно-законодавчих актів, що регулюють цей процес; вивчення зарубіжного досвіду організації податкових систем як найважливіших важелів державного регулювання господарства країн. Студент повинен знати особливості податкової системи як науки, понятійно-категоріальний апарат та основи оподаткування, фіскальні інструменти регулювання податкового менеджменту. Студент повинен вміти самостійно працювати з науковою літературою, писати аналітичні письмові роботи з курсу, готувати та представляти презентації, вести дискусію.

 

14. Міжнародна логістика та менеджмент ланцюгів постачань (3,0)

Метою вивчення дисципліни є набуття студентами необхідного рівня компетенції в питаннях побудови та оптимізації міжнародних логістичних систем, організації та керування глобальними ланцюгами постачання..  Студент повинен знати:  принципи, процеси та технології створення інтегрованих логістичних систем для забезпечення  міжнародної комерційної діяльності організацій; етапи здійснення аналізу та оптимізації ключових процесів менеджменту ланцюгів постачання та розподілу включаючи реінжиніринг їх складових бізнес-процесів;   призначення й склад організаційно-методичного забезпечення логістичного управління основними групами  ресурсів, необхідних для діяльності організації; основні характеристики та ключові особливості найбільш розповсюджених видів транспортування при їх застосуванні в ланцюгах постачання; основні групи ризиків  міжнародних ланцюгів постачання та розподілу матеріальних потоків, принципи та методи їх менеджменту; базовий інструментарій інформаційного забезпечення ефективного функціонування глобальних логістичних систем.

 

Дисципліни вільного вибору студента за блоками:

 

Блок 1. «Міжнародний бізнес та ділове адміністрування»

Глобальні корпорації на міжнародних ринках (3,0)

Навчальна дисципліна передбачає ознайомлення з теоретичними та концептуальними основами вивозу капіталу у формі прямих іноземних інвестицій, а також мікро- і макроекономічними аспектами функціонування сучасних транснаціональних корпорацій. Вищезазначеному сприяє вивчення: теоретичних засад функціонування та закономірності розвитку і становлення ТНК; основних положень про внутрішнє середовище сучасних ТНК; основних рушійних сил та мотивів здійснення транскордонних злиттів та поглинань; стратегій транснаціональних фірм;. особливостей організаційно-управлінської структури ТНК та глобальних моделей управління бізнесом; особливостей фінансової системи ТНК; питання взаємовідносин ТНК та країн, що приймають; широкого кола аспектів регулювання діяльності ТНК.

 

Міжнародний операційний менеджмент (3,0)

Мета начальної дисципліни полягає у формуванні системи знань про закономірності й особливості управління операційною діяльністю організації.

Завдання: розкриття сутності базових понять та категорій операційного менеджменту; формування вмінь виконання техніко-економічних розрахунків, пов’язаних з обґрунтуванням рішень щодо проектування та створення операційної системи, підтримки усталеного режиму її функціонування, перетворень і розвитку; прищеплення навиків розроблення та практичного застосування прикладного управлінського інструментарію (графіки Гантта, контрольні карти, АВС-діаграми, сітьові графіки тощо).

 

Реінжиніринг в міжнародних компаніях (3,0)

В рамках даного курсу розглядаються методологічні підходи до вирішення специфічних проблем, що виникають в процесі проведення реінжинірингу в сучасних міжнародних компаніях незалежно від їх сфери діяльності. Особливої уваги приділяється  розробці  відповідних заходів  по виявленню необхідності запровадження реінжинірингу  та застосування відповідного інструментарію діагностики готовності і спроможності управління бізнес-процесами в міжнародних компаніях.

 

Кризовий менеджмент у міжнародному бізнесі (3,0)

Мета дисципліни: ознайомлення студентів з сучасними теоретико-методологічними та практичними  засадами  кризового менеджменту як на рівні компанії, так і на рівні державного управління; поглиблене, всебічне вивчення і дослідження найбільш актуальних проблем кризового менеджменту як складової сучасного міжнародного бізнесу та окремої галузі наукових знань; визначення сфер і напрямів підвищення конкурентоспроможності як найбільш перспективних стратегій кризового  менеджменту; вироблення практики вирішення завдань щодо діагностування, запобігання та подолання кризових явищ в організаціях.

 

Блок 2. «Міжнародний менеджмент і маркетинг»

Міжнародні бізнес-комунікації (3,0)

Дана навчальна дисципліна присвячена вивченню принципів, технологій, видів та інструментів класичних та сучасних бізнес-комунікацій та їх соціально-психологічних аспектів; розгляду теоретико-методологічних основ науки паблік рілейшинз; аналізу особливостей теоретико-комунікативних та практичних основ копірайтингу та ділових комунікацій; аналізу ділових культур у бізнес-комунікаціях та механізмів мотивації праці як одного з механізмів внутрішніх комунікацій; вивченню економічної сутності і ролі бренда у міжнародному бізнесі; аналізу концептуальних основ цифрових бізнес-комунікацій.

 

Маркетингові технології міжнародного ринку послуг (3,0)

Мета дисципліни: формування у студентів новітнього економічного мислення, що базується на принципах сучасної концепції маркетингових технологій, що відповідає стану розвитку міжнародного ринку послуг, перспективного бачення розвитку пріоритетних напрямків ринку послуг, виявлення існуючих потреб споживачів послуг, їх задоволення, а також забезпечення виконання місій підприємства на міжнародному ринку послуг.

 

Інноваційний маркетинг міжнародних компаній (3,0)

Завданням курсу є формування системи маркетингового управління, що відповідає специфіці галузі та етапу становлення компанії, яка впроваджує інновацію; виявлення існуючих та потенційних запитів споживачів, пошук можливостей створення цінності для споживача з урахуванням життєвого циклу технології та ключових компетенцій компанії; сегментування ринків, вибір цільових сегментів та чітке позиціонування інноваційного продукту та послуги; розробка та обґрунтування стратегічних і тактичних маркетингових планів, що забезпечують розвиток та просування інновації; формування цінової політики на високотехнологічних ринках; вибір каналів збуту інноваційних товарів та послуг, а також методів роботи у відповідних каналах; формування збалансованої комунікаційної стратегії, спрямованої на завоювання цільових ринків; планування, організація, контроль та мотивація маркетингової діяльності в компаніях високотехнологічних секторів.

 

Кроскультурний маркетинг та етика бізнесу (3,0)

До основних завдань навчальної  дисципліни відноситься поглиблення знань студентів з міжнародного та глобального маркетингу; формування уявлень про культурні особливості при здійсненні маркетингової та будь – якої бізнес – діяльності на міжнародному рівні. В контексті вивченні етики бізнесу основними завданнями виступають: набуття знань з етики бізнесу на практиці; навчити проводити ділові бесіди, переговори, наради, а також готувати та здійснювати публічні виступи; формувати власний та корпоративний імідж.

 

Блок 3. «Фінанси міжнародного бізнесу»

Новітні фінансові інструменти та технології в міжнародному бізнесі (3,0)

 

Фінансова математика у міжнародному бізнесі (3,0)

Дисципліна  охоплює певне коло методів розрахунків, необхідність у яких виникає кожен раз, коли в умовах угоди чи фінансово-банківської операції обумовлюються конкретні значення трьох видів параметрів, а саме: вартісні характеристики (розміри платежів, боргових зобов’язань, кредитів і т.д.), часові дані (дати чи терміни виплат, тривалість пільгових періодів чи відстрочки платежів і т.д.) і такі специфічні параметри, як процентні ставки (вони можуть бути задані і у скритій формі). Усі ці параметри функціонально залежні між собою, мають певні специфічні (національні) особливості щодо ведення бізнесу в окремих країнах та уніфіковані правила гри у міжнародному бізнес середовищі. Вивчення цих залежностей і розробка на їх основі методів розв’язку фінансових задач певного класу і є предметом фінансової математики у міжнародному бізнесі.

 

Управління вартістю бізнесу (3,0)

 

Blockchain-технології в міжнародному бізнесі (3,0)

Курс передбачає ознайомлення та використання технологій блокчейн під час обігу криптовалют та застосування смартконтрактів. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: ознайомлення з методологічними основами розробки та функціонування блокчейн платформ; опанувати застосування криптографічних методів у блокчейн технології; навчитися аналізувати ризики створення та використання криптовалют; навчитися орієнтуватися у сучасній грошово-кредитній системі та системі валютних відносин; оволодіти навичками роботи з документами в процесі здійснення міжнародних розрахунків і валютних операцій у іноземній валюті; уміти здійснювати розрахунки і операції у криптовалютах; набути реалізаційних здатностей оформлення і проведення міжнародних розрахунків клієнтів з різними запитами щодо іноземних валют та криптовалют; навчитися формувати та аналізувати смартконтракти.

 

Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку):

Перелік 1.

Бізнес-моделювання у сфері соціального підприємництва

 

Поведінкова економіка

 

Перелік 2.

Менеджмент людських ресурсів в міжнародному бізнесі

Курс  присвячений ознайомленню з методологією управління трудовими ресурсами на рівні державних та регіональних органів управління; реалізацією державної політики в сфері соціально-економічного та демографічного розвитку; організацією державного регулювання трудових відносин; практичного втілення концепції соціального партнерства тощо.

Дисципліна спрямована на вивченні питання управління персоналом на рівні підприємств, зокрема організація процесів добору, відбору, найму, професійної орієнтації, виробничої та поза виробничої адаптації, оцінки, винагороди, плинності кадрів та вирішення трудових конфліктів; окрім того розглядається діяльність Міжнародної організації праці та інших профільних міжнародних установ в сфері управління людськими ресурсами в міжнародному бізнесі; світовий досвід менеджменту людських ресурсів з врахуванням крос культурних особливостей тощо.

 

Похідні фінансові інструменти в міжнародному бізнесі

Мета навчальної дисципліни – ознайомлення студентів з сутністю, сучасними методами, новітніми стратегіями та ефективними механізмами застосування та управління похідними фінансовими інструментами, технікою хеджування зовнішньоекономічних контрактів.

Завдання – набуття студентами необхідних знань і практичних навичок щодо застосування термінологічного апарату стосовно побудови похідних фінансових інструментів, конструювання похідних фінансових інструментів, управління структурованими похідних фінансовими інструментами.

 

Перелік  3.

Міжнародний стратегічний менеджмент та маркетинг

Дисципліна присвячена вивченню основних понять, категорій та особливостей сучасного маркетинг-менеджменту, сутності та видам конкурентних переваг, поняттю стратегії в міжнародному бізнесі, характеристиці та дослідженню різних підходів до класифікації потреб у міжнародному бізнесі, поняттю цінності товару та управлінню споживчою лояльністю. Курс також охоплює питання, пов’язані з вивченням різних підходів до сегментування та аналізу привабливості ринку, типів стратегії охоплення ринку, стратегій позиціонування товарів, різновидів стратегій маркетингу і менеджменту, основних етапів та методів стратегічного маркетингового планування та  формулювання ринкової стратегії в міжнародному бізнесі.

 

Фінансова стійкість соціальних проєктів

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  90,0 КРЕДИТІВ