Наукова робота

Наукова була започаткована видатним українським вченим і дипломатом проф. Г.М. Цвєтковим. Сьогодні її очолює професор В.А. Манжола.

Основними науковими напрямками досліджень є: «Міжнародні процеси та світова політика», «Міжнародна безпека та зовнішньополітичні стратегії», «Європейська політика та європейська інтеграція», «Україна у постбіполярній системі міжнародних відносин». Результатами фундаментальних досліджень представників наукової школи стали інноваційні розробки моделей інтеграційного процесу та процесу розширення ЄС в умовах пост-біполярної Європи, вивчення феномену «Великої Європи» в контексті безпекових та політичних процесів на континенті, комплексний аналіз ролі великих держав в європейській інтеграції. Значний внесок було зроблено в дослідження проблем регіональної безпеки в трансатлантичному просторі, Східній Європі, на Близькому та Середньому Сході, в аналіз новітніх тенденцій у царині ядерної політики великих держав та нерозповсюдження ядерної зброї.

Значні наукові здобутки досягнуті дослідниками в розробці та вдосконаленні методологічних підходів до аналізу та прогнозування міжнародних конфліктів, а також місця й ролі України в постбіполярній системі міжнародних відносин. За напрямами досліджень наук. школи захищено 12 докторських та понад 130 кандидатських дисертацій. В Україні та за кордоном видано десятки монографій та сотні наукових статей. Регулярно проводяться міжнародні наукові конференції з актуальних проблем міжнародних відносин і світової політики. Важливим міжнародним науковим форумом стали щорічні «Цвєтковські читання». У 90-і роки на кафедрі сформувалася методична школа підготовки міжнародників-політологів, яка забезпечує дві магістерські програми – «Європейська політика» та «Міжнародні стратегії та безпека».

 

Докторантура і аспірантура

Основними напрямами наукових досліджень кафедри; чималий науковий доробок аспірантів та докторантів покладено в основу численних монографій та наукових статей і представлено у виступах на багатьох міжнародних та національних наукових конференціях.
Усі викладачі кафедри, які навчались в докторантурі, захистили докторські дисертації: В.А. Манжола, О.А. Коппель, В.Ю. Крушинський, С.П. Галака, О.С. Пархомчук.

 

“Цвєтковські читання”. Міжнародні конференції


Щорічною традицією є проведення «Цвєтковских читань», до яких запрошуються як маститі, так і молоді вчені-міжнародники з України та зарубіжних країн. Вони відбуваються в першій половині листопада й присвячені річниці з дня смерті видатного вченого.

Кафедра виступала організатором (або співорганізатором) великої кількості міжнародних наукових конференцій, серед яких: «Ялта-2000», «Моделювання міжнародних відносин», «Європейський вибір та багатовекторність: проблеми співіснування у зовнішній політиці України», «Досвід Вишеградської групи та зовнішня політика України», «Україна, Польща та НАТО: Регіональна безпека ЦСЄ в період трансформації НАТО», «Європейська безпека в нових геополітичних умовах», «Роль НАТО в сучасному світі», «Україна у пост-біполярній системі міжнародних відносин», «Європейський Союз як новий сусід: можливості, проблеми та кордони», «Розширення ЄС та національні інтереси України», «Польща та Україна перед новими викликами: інтеграційні процеси у Центральній та Східній Європі», «Україна та проблеми диференціації в Політиці сусідства Європейського Союзу», «Україна та проблеми диференціації в політиці Європейського Союзу» тощо.

Науковці кафедри та студенти-старшокурсники регулярно беруть участь у щорічних «Академіях НАТО» у Києві, Донецьку, Львові, Одесі. Кафедра приділяє велику увагу організації студентської наукової роботи. Ключову роль у здійсненні дослідницьких робіт відіграють студентські наукові гуртки, створені на кафедрі, а також НТСА. Кафедра виступає організатором численних студентських наукових конференцій та семінарів, зокрема, у рамках «Цвєтковських читань».

Діяльність кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики з формування у студентів навичок організації і проведення наукових досліджень (2018-2020)