Наукова і міжнародна діяльність

Основними науковими напрямами досліджень кафедри є «Країнознавчий аналіз у сфері міжнародних відносин», «Геополітика і геостратегія країн світу», «Зовнішня політика країн (регіонів)». Результатами фундаментальних досліджень науково-педагогічних працівників кафедри стали дисертаційні роботи, монографії та статті, в яких аналізуються:

  • процеси здобуття державою регіонального лідерства й геополітичного впливу (на прикладі КНР, Республіки Індія та ФРН);
  • особливості реалізації безпекових інтересів у зовнішній політиці держави;
  • характер впливу міграційних проблем на формування та здійснення зовнішньої політики України;
  • роль особистісного чинника у виробленні зовнішньої політики держави (на прикладі країн Латинської Америки);
  • причини сучасних регіональних конфліктів та оптимальні моделі їхнього врегулювання (на прикладі країн пострадянського простору).


За напрямами досліджень кафедри захищено 3 докторських та понад 20 кандидатських дисертацій. В Україні та за кордоном видано десятки монографій та сотні наукових статей. Регулярно проводяться міжнародні наукові конференції з актуальних проблем країнознавчих досліджень.

 

На базі кафедри міжнародного регіонознавства діють:

«Африканський семінар», започаткований 2008 року. В рамках семінару проводяться лекції, круглі столи, конференції, зустрічі з актуальних проблем африканістики та політичного й соціально-економічного розвитку країн Північної, Тропічної та Південної Африки. Заходи семінару проводяться з залученням дипломатичних представництв африканських держав, акредитованих в Україні, Міністерства закордонних справ України та неурядових організацій.

Керівник семінару:

Мішин Олександр Васильович, к. політ. наук, асистент кафедри міжнародного регіонознавства

+38 044 481 45 32

 

Центр індології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відкритий 2012 року. Діяльність організації відбувається за сприяння Посольства Республіки Індія в Україні на базі кафедри міжнародного регіонознавства ННІМВ. Завдяки роботі Центру студенти та аспіранти Київського національного університету імені Тараса Шевченка мають можливість слухати лекції викладачів провідних ЗВО Індії та брати участь у спільних заходах, організованих дипломатичним представництвом Індії та ННІМВ.

Керівник Центру:

Ігнатьєв Павло Миколайович, д. політ. наук., професор кафедри міжнародного регіонознавства

+38 044 481 45 32

 

Наукові монографії викладачів кафедри

Дорошко М.С. Неоголошені війни Росії проти України у ХХ – на початку ХХІ ст.: причини та наслідки. 2-ге видання, стереотипне. – К.: «Ніка-Центр», 2020. – 192 с.

Дорошко М.С. Українсько-польські відносини в умовах гібридних загроз безпеці: Монографія / [В. Балюк, М. Дорошко, В. Копійка та ін.]; наук. ред. В. Балюк, М. Дорошко. – К.: Ніка-Центр; Люблін: Видавництво УМКС, 2019. – 280 с.

Дорошко М.С. Гібридна війна Росії проти України після Революції Гідності /М.С. Дорошко, В.В. Копійка, В. Балюк. - К.: «Ніка-Центр», 2018. – 280 с.

Асоціація як новий формат відносин України з Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти / За заг. ред. В.В. Копійки та М.С. Дорошка.- К.: ВПЦ «Київський університет», 2018. – 388 с.

Дорошко М.С. Гібридна війна Росії проти України: історико-політичне дослідження / В.І. Головченко, М.С. Дорошко; за ред. М.С. Дорошка. – К.: Ніка-Центр, 2016. – 184 с.

Україна в міжнародних інтеграційних процесах: монографія / В. Копійка, М. Дорошко, О.Шнирков та ін. - К.: ВПЦ «Київський університет», 2015. – 575 с.

Дорошко М.С. Номенклатура: керівна верхівка Радянської України (1917-1938 рр.): Монографія. – 2-ге вид., доп. – К.: Ніка-Центр, 2012. – 368 с.

Дорошко М.С. Компартійно-державна номенклатура  УСРР у 20-30-ті роки ХХ століття: соціоісторичний аналіз. Монографія. -  К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. – 154 с.

Кривонос Р.А. Німеччина у структурі європейської співпраці: Монографія. – К.: К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. – 166 с.

 

Підручники і навчальні посібники викладачів кафедри

Бут С.А. Науково-методичний комплекс дисципліни "Релігійний чинник у міждержавних відносинах країн Азії, Африки та Океанії", Київ 2024. – 82 с.

Дорошко Микола. Історія України. Курс лекцій. – К.: «Саміт-книга», 2021. – 472 с.

Regional Studies: Countries of the Baltic – Black Sea Area. – К.: «Ніка-Центр», 2020. – 288 с.

Регіональні студії: країни Балтійсько-Чорноморського простору: Підручник.  − К.: «Ніка-Центр», 2019. – 248 с.

Вступ до міжнародного регіонознавства. Навчальний посібник. − К.: ВПЦ «Київський університет», 2018. – 255 с.

Регіонознавство. Підручник / М.С.Дорошко, П.М.Ігнатьєв, Б.О.Черкас, П.В. Бовсунівський, І.О.Волошенко, О.А.Кравчук, Р.А.Криновос, Н.Ф.Сербіна, Ю.А.Цирфа. − 2-е вид., перебл. і доповн. − К.: Вид-во «Укрбланковидав», 2017. – 492 с.

Регіонознавство: підручник / В.В.Копійка, В.П. Крижанівський, М.С. Дорошко, та ін. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – 642 с.

Країнознавство: підручник / В.І.Головченко, М.С.Дорошко, П.М.Ігнатьєв та ін.; за ред. В.П.Крижанівського, В.І.Головченка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – 509 с.

Країнознавство: підручник / В.П. Крижанівський, М.С. Дорошко, В.І. Головченко та ін. ; за ред. М.С. Дорошка. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2012. – 439 с. + 16 с. (карти). – (Вища освіта ХХІ ст.).

Країнознавство. Країни СНД, Європи і Північної Америки: Навчальний посібник  / М.С. Дорошко, Р.А.Кривонос, В.П.Крижанівський, Н.Ф.Сербіна. – К.: Ніка-Центр, 2009. – 312 с.

Країнознавство: країни пострадянського простору, Європи і Північної Америки: навчальний посібник / М.С.Дорошко, Р.А.Кривонос, В.П.Крижанівський, Н.Ф.Сербіна. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 335 с.

Вступ до університетських студій: Країнознавство: Навчальний посібник; за ред. проф. М.С.Дорошка. – К.: ІМВ, 2016. – 250 с.

Демократичне врядування і культура миру: Навчально-методичний комплекс / Крижанівський В.П. та ін. –  К.: ІМВ, 2006. – 327 с.

Страноведение: учебник / Н.С.Дорошко, Е.М.Есдаулетова, В.П.Крыжановский и др.; под. ред. Н.С.Дорошко. – Астана – К.: Евразийский нац. университет им. Л.Н.Гумилева, 2012. – 504 с.

Бовсунівський П. Політичний розвиток та політичні системи країн арабського світу. Навчальний посібник, – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – 207 с.

Головченко В., Кравчук О. Країнознавство: Азія, Африка, Латинська Америка, Австралія і Океанія: Навчальний посібник. – К.: ЗАТ «Нічлава», 2006. – 335 с.

Дорошко М.С. Країнознавство. Країни СНД і Балтії: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. – 312 с.

Дорошко М.С. Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД. Навчально-методичний комплекс. – К.: ІМВ, 2008. – 248 с.

Дорошко М.С. Проблеми національної та глобальної безпеки країн СНД.

Навчально-методичний комплекс. – К.: ІМВ, 2009. – 216 с.

Дорошко М.С. Геополітичні інтереси та зовнішня політика країн пострадянського простору: Навчальний посібник. – К.: Ніка-Центр, 2011. – 228 с.

Дорошко М.С. Геополітичне середовище і геополітична орієнтація країн СНД: Навч. посіб. / М.С.Дорошко, Н.В.Шпакова. - К.: Центр навчальної книги, 2011. –  204 с.

Ігнатьєв П.М. Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці: Підручник. – К. – Чернівці: Книги-ХХІ. - 363 с.

Ігнатьєв П.М. Країнознавство. Країни Азії: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 423 с.

Кривонос Р.А. Інтеграційні процеси у Європі та Північній Америці: Навч. посіб. – К.: ІМВ, 2007. – 44 с.

Міжнародні відносини та світова політика: підручник / кер авт. кол. В.Ю.Крушинський; за ред. В.А.Манжоли. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – 863 с.

Міжнародні системи і глобальний розвиток: підручник / Кер. авт. колективу О.А.Коппель; за ред.. Л.В.Губерського, В.А.Манжоли. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 606 с.

Сербіна Н.Ф., Кривонос Р.А. Малі країни Європи: Навч. посіб. – К.: ІМВ, 2007. – 75 с.


Міжнародні наукові зв’язки


Кафедра міжнародного регіонознавства Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка є базовою кафедрою Інституту міжнародних відносин по співробітництву з іноземними дипломатичними представництвами, урядовими та неурядовими організаціями з питань проведення днів культури іноземних держав, відзначення їх визначних дат, організації конференцій, круглих столів, відкритих лекцій провідних вітчизняних та закордонних фахівців та дипломатів із країнознавчої/регіонознавчої тематики. Співробітники кафедри беруть участь у міжнародних наукових і науково-практичних фахових конференціях.

У 2012 році в рамках програми спільних країнознавчих досліджень кафедри міжнародного регіонознавства Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка з кафедрою міжнародних відносин Євразійського національного університету ім. М.С. Гумільова (Астана, Республіка Казахстан) було видано підручник «Страноведение».

У 2017-2021 роках кафедра міжнародного регіонознавства була основним виконавцем проєкту ЄС Еразмус+KA2 «Переосмислення регіональних студій: зв’язок Балтійського та Чорного морів / Балто-Чорноморського регіону» в рамках Грантової угоди 2017-2883/001-001 (академічний координатор проекту – проф. Дорошко М.С., адміністративний координатор – ас. Черкас Б.О.).

У 2021 р. виконується проєкт  Ради національної безпеки та оборони України №21ДП048-01 «Дослідження соціально-гуманітарних чинників реінтеграції тимчасово окупованих територій України в умовах глобальних та регіональних викликів» (серед виконавців - проф. Дорошко М.С., і ас. Черкас Б.О.).