Міжнародне регіонознавство

Дорошко Микола Савович - завідувач кафедри міжнародного регіонознавства, професор, доктор історичних наук

Спеціальність «Країнознавство» є новим напрямом освітньо-професійної підготовки в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Підготовка фахівців з країнознавства здійснюється на базі кафедри міжнародного регіонознавства, створеної 1995 року. До 2003 року кафедра мала назву кафедри порівняльної політології та регіонознавства. У 2003 році кафедра була перейменована на кафедру країнознавства. З 13 квітня 2018 року кафедра отримала сучасну назву – кафедра міжнародного регіонознавства.

2012 р. в Інституті міжнародних відносин розпочалася під­готовка фахівців за спеціальністю «Країнознавство», відповідно, кафедра набула статусу випускної. А з 1 вересня 2016 р. розпочато навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Про освітні програми

Головною метою  освітньої програми «Країнознавство (американістика, європеїстика та сходознавство)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітньо-наукової програми  «Регіональні студії» та освітньо-професійної програми «Міжнародно-політична регіоналістика» другого (магістерського) рівня вищої освіти є підготовка висококваліфікованих фахівців-міжнародників, які вивчають країнознавчий та регіональний вибірковий спеціалізований блок дисциплін, отримуючи спеціалізовані знання з особливостей історичного, політичного, економічного розвитку країни та регіону. Студенти вивчають іноземні мови, що визначатиме їх регіональний вибірковий спеціалізований блок (англійська або іспанська – для вибіркових спеціалізованих блоків американістика та європеїстика, китайська або арабська – для вибіркового спеціалізованого блоку сходознавство; як  друга іноземна вивчаються – англійська, французька, німецька, іспанська, польська, арабська, китайська).

Навчальний процес за освітніми програмами здійснюється в Навчально-науковому інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка на базі кафедри міжнародного регіонознавства. Історія кафедри бере початок із 1960 року, коли  у складі підготовчого факультету для іноземних громадян Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка було створено кафедру гуманітарних дисциплін. У 1995 році кафедру перейменовано на кафедру порівняльної політології і регіонознавства. У 2003 р. кафедра була перейменована на кафедру країнознавства. З 13 квітня 2018 року кафедра отримала свою сучасну назву – кафедра міжнародного регіонознавства.

Випускники бакалаврату отримують:

 • освітню кваліфікацію: бакалавр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій
 • професійну кваліфікацію: фахівець з країнознавства та фахівець з перекладу

 

Випускники бакалаврату мають академічне право вступу на одну з 2 магістерських освітніх програм:

Регіональні студії


Її випускники отримують:

 • освітню кваліфікацію: магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій
 • професійну кваліфікацію: політолог-міжнародник, експерт з суспільно-політичних питань країн (регіонів) та перекладач з іноземної мови, молодший науковий співробітник із регіональних студій

 

Міжнародно-політична регіоналістика
 

Її випускники отримують:

 • освітню кваліфікацію: магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій
 • професійну кваліфікацію: політолог-міжнародник, експерт з суспільно-політичних питань країн (регіонів)

 

Підготовка фахівців-міжнародників за рівнем вищої освіти бакалавр здійснюється за такими вибірковими спеціалізованими блоками:

 • Країни пострадянського простору;
 • Країни Європи і Північної Америки;
 • Країни Азії, Африки та Океанії;
 • Країни Латинської Америки;
 • Сходознавство;
 • Американістика.

Підготовка фахівців-міжнародників за рівнем вищої освіти магістр освітньо-наукової програми Регіональні студії здійснюється за такими вибірковими спеціалізованими блоками:

 • Азіатські та африканські студії;
 • Європейські та американські студії;
 • Країни/регіони світу в умовах глобалізації;
 • Регіональні студії країн Балтійсько-Чорноморського простору.

Підготовка фахівців-міжнародників за рівнем вищої освіти магістр освітньо-професійної програми Міжнародно-політична регіоналістика здійснюється за такими вибірковими спеціалізованими блоками:

 • Регіональні студії країн пострадянського простору;
 • Європейські та американські студії;
 • Азіатські та африканські студії;
 • Латиноамериканські студії.

Навчальний процес забезпечують викладачі, перш за все, кафедри міжнародного регіонознавства, а також інших кафедр інституту міжнародних відносин: кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики, кафедри міжнародних організацій і дипломатичної служби, кафедри міжнародного права, кафедри міжнародного приватного права, кафедри порівняльного та європейського права, кафедри міжнародної інформації, кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій, кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, кафедри міжнародних фінансів, кафедри міжнародного бізнесу, кафедри іноземних мов.

Крім того, до читання лекційних курсів, проведення семінарських чи практичних занять, майстер-класів запрошуються видатні вітчизняні та закордонні вчені, працівники Міністерства закордонних справ, інших міністерств та відомств України, співробітники Національної академії наук України, міжнародних організацій, українських та закордонних бізнес-структур, викладачі з провідних закордонних навчальних закладів тощо.

Сьогодні у складі кафедри міжнародного регіонознавства працює 11 викладачів, зокрема, 2 доктори наук, професори; 5 кандидатів наук, доцентів;  3 кандидати наук, асистенти; 1 асистент без наукового ступеню.

Для набуття студентами первинних практичних навичок навчальним планом передбачено проведення таких видів практики:

 • Виробнича практика (професійний переклад) (РВО «бакалавр»),
 • Виробнича практика (переддипломна) (РВО «бакалавр»),
 • Науково-виробнича (переддипломна) практика (РВО «магістр»).

Базами практик для наших студентів є Міністерство закордонних справ України (територіальні та функціональні департаменти), Верховна Рада України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Навчально-науковий інститут міжнародних відносин), Національна Академія наук України, міжнародні організації, національні та зарубіжні бізнес-структури.

 

Випускники освітніх програм можуть займати первинні посади: у Міністерстві закордонних справ України, у департаментах міжнародного співробітництва та європейської інтеграції міністерств та відомств, у органах центральної та регіональної виконавчої влади, викладача (асистента) вищого навчального закладу, експерта-аналітика з дослідження політичних, суспільних питань розвитку країни/регіону, перекладача, аташе, дипломатичного агента, дипломатичного кур’єра.

Наші випускники працюють:

 • у центральних і регіональних органах влади й управління України та інших країн світу;
 • у представництвах транснаціональних корпорацій, спільних підприємствах і підприємствах з іноземним капіталом;
 • у міжнародних  міжурядових та неурядових організаціях;
 • у бізнес-структурах різних сфер економіки України та зарубіжних країн;
 • у закладах вищої освіти, академічних установах України та зарубіжних країн.

СТУДЕНТИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ПРОХОДИТИ СТАЖУВАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ-ПАРТНЕРАХ

 

Детальніша інформація про спеціальність

БУКЛЕТ КАФЕДРИ 1

БУКЛЕТ КАФЕДРИ 2

За посиланням можна ознайомитись із презентацією результатів роботи викладачів Кафедри зі студентами у віддаленому доступі під час карантину, пов'язаного з пандемією COVID-19.

 

Освітні програми «КРАЇНОЗНАВСТВО» та «РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ»

 

Контакти

Старший лаборант кафедри –  Бондар Артур Олександрович

Методист спеціальності – Однолько Лариса Вікторівна

Телефон кафедри: (044) 481-45-32

e-mail: cstudies345@gmail.com

завідувач кафедри – (044) 481-44-02

e-mail: doroshko7@ukr.net