Наукова робота

Кафедра продовжує працювати як головний осередок школи європейського  права та порівняльного правознавства. Окрім безпосередньо викладацької роботи, співробітники кафедри порівняльного і європейського права відзначаються активною науковою роботою, пов’язаною з дослідженням теоретичних питань розвитку галузей сучасного міжнародного, європейського та порівняльного права, беруть участь у роботі міжнародних науково-дослідницьких груп з питань адаптації законодавства України до норм та стандартів Європейського Союзу та Ради Європи. Результатом їх наукової діяльності є публікації монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статей та доповідей на міжнародних конференціях.

Співробітники кафедри є членами редакційних колегій фахових юридичних видань: Білас І.Г. − член редакційної колегії Міжнародного наукового фахового журналу «Верховенство права»; член редакційної колегії наукового фахового журналу «Наше право»; член редакційної колегії наукового фахового журналу «Право U.a»; Федорова А.Л. − заступник головного редактора фахового наукового журналу «Український часопис міжнародного права».

Завідувач кафедри професор Білас І.Г. у 2023 р. включений до складу редакційної колегії наукових міжнародних журналів: - The Ukrainian Quarterly. A Journal of Ukrainian and International Affairs, U.S.A. та AD ALTA. Journal of interdisciplinary research, який входить до наукометричної бази Web of Science.

Професор Шпакович О.М. з вересня 2022 р. входить до складу наукових рецензентів міжнародного наукового журналу США International Journal of Law and Society (IJLS), який індексується в наступних науково-метричних базах: ResearchBib, CNKI SCHOLAR, CrossRef, WorldCat, Eurasian Scientific Journal Index.

На кафедрі порівняльного і європейського права створений та активно функціонує Український аналітично-освітній центр європейського та порівняльного права. 

Постійно проводиться робота з підготовки наукових кадрів. Усі викладачі кафедри мають науковий ступінь. Упродовж 2018 – 2023 рр. захищена викладачем 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук (Попко В.В.). Всього впродовж 2018 - 2023 рр. на кафедрі підготовлено й захищено 7 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук, з яких 2 докторські та 6 кандидатських робіт, та 4 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Загалом ефективність підготовки аспірантів та докторантів на кафедрі у 2018 – 2023 рр. 100 %.

Основними складовими навчального процесу, які забезпечує кафедра, є керівництво науковою діяльністю студентів, що знаходить своє відображення у керівництві курсовими роботами, кваліфікаційними магістерськими роботами, проведенні науково-виробничої, виробничої (переддипломної) практик, керівництві науковою роботою аспірантів тощо.

 

Аспіранти

 

Бойчук Микола Георгійович - аспірант кафедри. Освіта: магістр міжнародного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, спеціальність: міжнародне право, 2017 (магістерська програма «Правове регулювання міжнародної торгівлі»). 

Тема дисертаційного дослідження: «Правове регулювання в ЄС відносин у сфері діяльності окремих видів електронних платформ та перспективи їх регулювання в Україні».

Напрямки наукових досліджень та сфера наукових інтересів: право Європейського союзу, антимонопольне право ЄС, економічне право ЄС.

 

Лук’янченко Євгенія Володимирівна - аспірантка кафедри. Освіта: магістр міжнародного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, спеціальність: міжнародне право, 2013; магістр міжнародного та європейського права (LL.M), Університет Амстердама, 2015.

Тема дисертаційного дослідження «Міжнародно-правовий механізм протидії езінформації та пропаганді».

Напрямки наукових досліджень та сфера наукових інтересів: право Європейського Cоюзу,  Угода про асоціацію між Україною та ЄС, Міжнародне гуманітарне та Міжнародне кримінальне право.

 

Футорянська Катерина Павлівна – аспірантка кафедри. Освіта: Магістр міжнародного права. Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, спеціальність - міжнародне право, 2020.

Тема дисертаційного дослідження: «Роль тимчасових заходів у захисті прав людини».

Напрямки наукових досліджень та сфера наукових інтересів: право Європейського союзу, правові засади асоціації України з ЄС, міжнародне та європейське право прав людини, міжнародне міграційне право, право міжнародних організацій.

 

Фокіна Наталя Володимирівна – аспірантка кафедри. Освіта: магістр міжнародного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, спеціальність: міжнародне право, 2020. Тема дисертаційного дослідження: «Правове регулювання державної допомоги в Європейському Союзі та Україні: питання теорії та практики застосування».

Напрямки наукових досліджень та сфера наукових інтересів: право Європейського союзу, Угода про асоціацію між Україною та ЄС, антимонопольне право ЄС, державна допомога суб'єктам господарювання в ЄС та Україні.

 

Табачук Назарій Петрович – аспірант кафедри. Освіта: магістр міжнародного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, спеціальність: міжнародне право, 2021. Тема дисертаційного дослідження: «Правове регулювання домінування на ринку в світлі політики конкуренції Європейського Союзу: новітня практика Європейської Комісії та Суду ЄС».

Напрямки наукових досліджень та сфера наукових інтересів: право Європейського союзу, антимонопольне право ЄС, гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу, Угода про асоціацію між Україною та ЄС.

 

Наукові публікації

Монографії, підручники кафедри:

 • Смирнова К.В. Правовое регулирование конкуренции в Европейском Союзе: экономико-правовые доктрины, генезис, эволюция становления и экстерриториальность. – Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014.- 65 p.
 • Білас І.Г. Обґрунтування права народу на повстання в контексті порушень основних прав і свобод людини та громадянина режимом Януковича до і після початку Євромайдану // Українська революція гідності та агресія Російської Федерації: колективна монографія  за ред. О. В. Задорожного – К. : Видавництво: К.І.С. 2014. – 899 с.–  C.35-47.
 • Білас І.Г. Вступ. Міжнародно-правові аспекти європейської інтеграції України в глобалізаційному світі: історичний досвід та реалії сьогодення // Європейське право у 3-х  томах.- К.: Видавництво: КІМО. 2014.  С.5-25.
 • Білас І.Г. Міжнародні політичні і державно-правові вчення: Підручник. − К.: Спеціалізоване видавництво «Юнеско-Соціо», 2015. − 572 с.
 • Смирнова К.В. Правове регулювання конкуренції в Європейському Союзі: теорія і практика : монографія / К.В. Смирнова. – Одеса : Фенікс, 2015. – 432 с.
 • Попко В.В. Порівняльне муніципальне право : навч. посіб. / В. В. Попко. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2016. – 351 с. 
 • Становлення та розвиток науки європейського права в Україні. Liber Amicorum до 70-річчя проф. В.Муравйова: колективна монографія / О.М. Шпакович, О.М. Лисенко, К.В. Смирнова, А.Л. Федорова, О.В. Святун, І.Г. Білас, О.В. Гончарук, В.В. Попко та ін.; за заг. ред. К Смирнової. – Одеса: Фенікс, 2017.
 • Пріоритетні напрями досліджень розвитку держави і права в умовах євроатлантичної інтеграції України. З нагоди 65-річчя проф. І. Біласа: колективна монографія / О.М. Лисенко, В.І. Муравйов, А.Л. Федорова, О.М. Шпакович, І.А. Березовська, Н.В. Бенч, І.В. Влялько та ін.; за заг. ред. проф. Н. Камінської - Київ. – Дрогобич: Посвіт. – 2018.– С. 191 – 212.
 • Білас І.Г., Білас А.І. Сучасна юриспруденція: Підручник у чотирьох кн. Книга перша: Сучасна теорія держави. – К.: Спеціалізоване видавництво «ЮНЕСКО-СОЦІО», 2018.- 456 с.
 • Білас І.Г., Білас А.І. Сучасна юриспруденція: Підручник у чотирьох кн.. Книга друга: Сучасна теорія права. - К.: Спеціалізоване видавництво «ЮНЕСКО-СОЦІО», 2018.- 572 с.
 • Федорова А.Л. Порівняльне трудове право. Підручник / А.Л. Федорова.- Одеса: Фенікс, 2018. – 352 с.
 • Білас І.Г. Міжнародні порівняльні політичні погляди та державно-правові вчення. До 75-річчя Інституту міжнвродних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Підручник. - К.: Спеціалізоване видавництво «ЮНЕСКО-СОЦІО», 2019.- 595 с.
 • Kseniia Smyrnova, Alla Fedorova.  Paths of Evaluation of Labor Relations in Cases of Civil Contracts  Concluding in accordance with the European Legislation & Court  Practice in European States // Generosos Animos Labor Nutrit. Wydawnictwo Adam Marszalek. 2019. 302 р. (P.235-246).
 • Попко В.В. Транснаціональне кримінальне право: міжнародний аспект: монографія. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2019. 431 с.
 • Шпакович О.М., Батрименко В.І. Сучасні принципи міжнародно-правового регулювання економічних санкцій. / Економічні санкції у сучасному світовому господарстві: монографія / Шнирков О.І, Філіпенко А.С., Заблоцька Р.О. та ін. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2019. –  С. 68-82.
 • Вдосконалення національного законодавства України стосовно захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб. Переглянутий базовий аналіз. / С. Заець, О. Луньова, А. Федорова, Г. Христова, К. Коркелія / Харків:Право. – 2019. – 203 с.
 • Білас І.Г., Білас А.І., Попко В.В. Міжнародна порівняльна юриспруденція. До 75-річчя Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Підручник у двох томах. – Т1 – Міжнародна порівняльна теорія держави.- К.: Спеціалізоване видавництво «ЮНЕСКО-СОЦІО», 2019.- 536с.
 • Білас І.Г. Міжнародна порівняльна юриспруденція. До 75-річчя Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Підручник у двох томах. – Т2 – Міжнародна порівняльна теорія права.- К.: Спеціалізоване видавництво «ЮНЕСКО-СОЦІО», 2019.- 604 с.
 • Білас І.Г. Порівняльна теорія держави і права. Мільтимедійний підручник. Електронний формат. – К.: ІМВ, 2020 – 115 с.
 • Білас І.Г. Історія політичних і правових вчень. Мультимедійний підручник. Електронний формат. – К.: ІМВ, 2020 – 120 с.
 • Я.С.Бенедик. Розділи в підручнику: Лісабонський договір про реформу Європейського Союзу 2007 р. Роль національних парламентів у функціонуванні Європейського Союзу. Законодавчий процес в Європейському Союзі. Європейський центральний банк. «М’яке право» Європейського Союзу // Право Європейського Союзу: основи теорії : підручник / [Т. М. Анакіна, Т. В. Комарова, О. Я. Трагнюк, І. В. Яковюк, та ін.] ; за заг. Ред. І. В. Яковюка. — Право, 2019. 360с.
 • Гончарук О.В. Порівняльне кримінальне право : підручник / О.В. Гончарук. – К. : Інтерсервіс, 2019. – 318 с.
  Святун Олена Володимирівна. Вирішення спорів в праві ЄС. Конспект лекцій. - Київ: Інститут міжнародних відносин, 2020. - 121 с.
 • Sviatun Olena. Dispute Settlement in EU Law. Compilation of lections. - Kyiv: Institute of International Relations, 2020. - 131 p.
 • Святун О.В. Розділ 1. Особливості функціонування Суду Європейського Союзу. // Суд Європейського Союзу: особливості функціонування та правові позиції / упоряд. Л. В. Сидорова ; за заг. наук. ред. д-ра юрид. наук, проф. К.В. Смирнової. — Київ : Видавничий Дім «Ратіо Деціденді», 2020. С.7-17.
 • Smyrnova K. ‘Europeanization’ of competition law: principles & values of fair competition in a free market economy in the EU & association agreements with Ukraine, Moldova & Georgia // EU External Relations Law: Shared Competences & Shared Values in Agreements with the EU and its Neighborhood. Springer, 2021.P.163-176.
 • Cтандарти Ради Європи та практика Конституційного і Верховного Судів України щодо обмеження соціального забезпечення/ Моніка Смуш-Кулеша, Алла Федорова/ Рада Європи, червень 2021 року, 61с. // https://rm.coe.int/soft-c-uk-1-/1680a33520
 • Білас І.Г. Порівняльна історія держави і права України та країн світу. Підручник у двох томах. Том перший: Порівняльна історія держави і права України. – Електронний формат, 2021 – 576 с.
 • Білас І.Г. Порівняльна історія держави і права України та країн світу. Підручник у двох томах. Том другий: Порівняльна історія держави і права країн світу. – Електронний формат, 2021 – 676 с.
 • Білас І.Г. Мільтимедійний підручник з порівняльної історії держави і права України та країн світу (ілюстрації, схеми, таблиці, дефініції). – Електронний формат. – К., ІМВ – 198 с.
 • Лисенко О.М. Підручник «Порівняльне конституційне право», електронне видання, 2020. – 372 с.
 • Конституційне право: підручник / за загальною редакцією М.І. Козюбри / Ю.Г. Барабаш, О.М. Бориславська, В.М. Венгер, М.І. Козюбра, О.М. Лисенко, А.А. Мелешевич. – К.: ВАІТЕ, 2021. – 528 с. Автор розділу “Конституційне право й права людини” – С. 135-235.
 • Право Європейського Союзу. Європейське право прав людини (в питаннях і відповідях) : нав.-довідк. посіб. / [Т. В. Комарова, О. Я. Трагнюк, І. В. Яковюк та ін.] ; за заг. ред. І. В. Яковюка. — Харків : Право, 2021. — 256 с. (Я. С. Бенедик: підрозд. 4, 17, 28, 33, 70, 77 — 0,8 друк. арк.).
 • Тренінгова програма для суддів: Європейська соціальна хартія та практика Європейського комітету з соціальних прав/Моніка Смуш-Кулеша, Анаїт Манасян, Алла Федорова/ Рада Європи. - Лютий 2021. – 227 с.
 • Гончарук О.В. Судове право зарубіжних країн у таблицях та схемах. Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «ІМВ», 2020, 73 с.
 • Влялько І.В. Навчальний посібник з економічного права ЄС. Навчальний посібник. - Електронний формат, 2020, 201 с.
 • Смирнова К.В. Основи права конкуренції Європейського Союзу та «європеїзація» конкурентного права України: навчальний посібник. – К: ВПЦ «Київський університет», 2021. – 223 с.
 • Шпакович О.М. Право міжнародних організацій: навчальний посібник / О.М. Шпакович; Інститут міжнародних відносин. – Київ; Одеса: Фенікс, 2021. – 132 с.
 • Оцінювання потреб у навчанні та розробці навчальних програм із соціальних прав в україні/Армен Мазманян, Алла Федорова/ Рада Європи, березень 2021 року, 34с.
 • Експертний аналіз законодавства у сфері соціального захисту щодо невиконання судових рішень/ Моніка Смуш-Кулеша, Алла Федорова/ Рада Європи, червень 2021 року, 25с. // https://rm.coe.int/soft-ukr-1-/1680a33522
 • Європейський бізнес: збірник робочих навчальних програм курсів для спеціалізованого блоку магістерської програми «Міжнародні економічні відносини» - Європейське матеріальне право. За редакцією проф., д.е.н. О.І.Шниркова. Автори: О.І. Шнирков, В. В. Батрименко, І. В. Влялько, Р.Д. Стаканов, та ін. – К.: ВПЦ «ІМВ», 2020, - 96 с. / С. 81-92 // 12 стор.
 • Смирнова К.В. Основи права конкуренції Європейського Союзу та «європеїзація» конкурентного права України: навчальний посібник. – К: ВПЦ «Київський університет», 2021. – 223 с.
 • Шпакович О.М. Право міжнародних організацій: навчальний посібник / О.М. Шпакович; Інститут міжнародних відносин. – Київ; Одеса: Фенікс, 2021. – 132 с.
 • Оцінювання потреб у навчанні та розробці навчальних програм із соціальних прав в україні/Армен Мазманян, Алла Федорова / Рада Європи, березень 2021 року, 34с.
 • Експертний аналіз законодавства у сфері соціального захисту щодо невиконання судових рішень/ Моніка Смуш-Кулеша, Алла Федорова / Рада Європи, червень 2021 року, 25с. // https://rm.coe.int/soft-ukr-1-/1680a33522
 • Асоціація між Європейським Союзом і третіми країнами: сучасний стан і динамізм в умовах інтеграції та дезінтеграції : монографія / К.В. Смирнова, О.В. Святун, І.А. Березовська та ін. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2021. – 239 с.
 • Попко В.В. Міжнародне кримінальне право. Підручник. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2022. 655 с.
 • Смирнова К.В. Конкурентна політика Європейського Союзу // Право Європейського Союзу : підручник / [Р. А. Петров (кер. авт. кол.), А. О. Вакуленко, Ван Елсувеге П. та ін.] ; за ред. Р. А. Петрова. – Вид. 10-те, змінене і допов. – Харків: Право, 2021. – 484 с.  С. 219-263.
 • Смирнова Ксенія Володимирівна, Святун Олена Володимирівна. Основні свободи внутрішнього ринку: кейси і схеми. Конспект лекцій. - Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, Центр досконалості Жана Моне, 2022, 129 с. 
 • Попко В.В. Порівняльне муніципальне право. Навчальний посібник. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2022. 319 с.
 • Попко В.В. Порівняльне муніципальне право. Конспект лекцій. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2022. 231 с.
 • Сучасні проблеми розвитку міжнародного та європейського права (з нагоди ювілею професора І.Г. Біласа): монографія / за заг. ред. д.п.н., проф. В.В. Копійки, К.-Дрогобич: Посвіт, 2023.
 • Fedorova Alla. The main categories of displaced persons fleeing armed conflicts and their correlation in the context of russian invasion of Ukraine /Ukraine in the system of modern international legal order and European integration: problems of doctrine and practice in the context of modern humanitarian challenges: соllective monograph / edited by authors. Chernivtsi, Ukraine : Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 2022. Р.333 -362 (1 др.арк).
 • Smyrnova, K. The “Europeanization” of Competition Law in Ukraine. In: Richter, H. (eds) Competition and Intellectual Property Law in Ukraine. MPI Studies on Intellectual Property and Competition Law, vol 31. Springer, Berlin, Heidelberg, 2023. https://doi.org/10.1007/978-3-662-66101-7_5
 • Білас І.Г. Порівняльна історія держави і права України та країн світу. Мультимедійний підручник у двох томах. Том перший: Порівняльна історія держави і права України. Мультимедійний підручник.– Електронний формат. – К., КІМО, 2023. – 158 с.
 • Білас І.Г. Порівняльна історія держави і права України та країн світу. Мультимедійний підручник у двох томах. Том другий: Порівняльна історія держави і права країн світу. Мультимедійний підручник. – Електронний формат. – К., КІМО, 2023. – 198 с.
 • Попко В.В. Міжнародне кримінальне право. Підручник. К.: ВПЦ «Київський університет», 2-ге вид., 2023. 623 с.
 • Попко В.В. Порівняльне муніципальне право. Навчальний посібник. К.: ВПЦ «Київський університет», 2-ге вид., 2023. 383 с.
 • Smusz-Kulesza, M., Fedorova, A., Moysa , B. Social rights in Ukraine in times of war. Report on the needs assessment. Council of Europe, December 2022, 63 p.  
 • Судовий захист прав внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали від збройної агресії проти України: матеріали базового курсу для суддів.  Наталія Шукліна, Тетяна Фулей, Ганна Христова, Михайло Шумило, Алла Федорова, Юлія Трало. Національна школа суддів України у співпраці та за підтримки Проєкту Ради Європи “Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. Фаза – ІІ, 2022, 173 c.
 • Міжнародно-правові наслідки збройної агресії рф проти України : б.наук. праць з нагоди 80-річчя Навч.-наук. ін-ту міжнар. відносин иїв. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка / за заг. ред. О. М. Шпакович. – Київ; Одеса : Фенікс, 2024. – 404 с.
   


Окремою гордістю кафедри є колективний підручник Європейське право: Право Європейського Союзу. – підручник: у 4-х кн.. / за заг. ред. В.І.Муравйова:

 • Кн.1: Інституційне право Європейського Союзу / В.І.Муравйов, О.М.Шпакович, О.М.Лисенко та інш. / за заг. ред.. В.І.Муравйова. –  К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2014. – 312 с.;
 • Кн.2: Матеріальне право Європейського Союзу / В.І.Муравйов, І.В.Влялько, К.В.Смирнова та інш. / за заг. ред.. В.І.Муравйова. –  К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2014. – 456 с.;
 • Кн.3: Право зовнішніх зносин Європейського Союзу / В.І.Муравйов, М.М.Микієвич, І.Г.Білас та інш. / за заг. ред.. В.І.Муравйова. –  К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2014. – 408с.
 • Кн. 4: Матеріальне право Європейського союзу / В.І.Муравйов, С.Д. Білоцький, О.О.Гріненко, М.О. Медведєва та ін.. – К.: Видавничий Дім Ін Юре, 2016. – 400 с.

 

У підручнику досліджується широкий спектр питань правового регулювання процесу економічної, політичної і правової інтеграції в рамках Європейського Союзу.

Висвітлюються історичні етапи становлення та розвитку права Європейського Союзу, юридична природа ЄС та його правової системи, діяльність інститутів об’єднання. Надається правовий аналіз джерел права Європейського союзу та актів органів інтеграційного об’єднання. Окрему увагу приділено системі захисту прав людини в рамках Європейського Союзу. Встановлюються особливості європейського громадянства та надається аналіз Хартії основних прав ЄС.

Досліджено правові механізми функціонування основних свобод внутрішнього ринку ЄС, напрями діяльності і економічні політики ЄС. Розкриваються основи правового регулювання фінансово-економічних відносин, ринку цінних паперів, державних закупівель, антимонопольного, конкурентного, корпоративного, транспортного, трудового, соціального законодавства ЄС та видів діяльності ЄС в інших сферах.

Визначаються правові засади зовнішніх зносин Європейського Союзу. Досліджуються правові механізми реалізації спільної зовнішньої політики та політики безпеки ЄС, спільної торговельної політики ЄС, шенгенського acquis ЄС. Спеціальний розділ присвячено правовому регулюванню відносин України з Європейським Союзом та гармонізації

 

Наукові публікації в наукометричних базах

Особливу увагу колектив кафедри приділяє зарубіжним публікаціям, що входять до наукометричних баз даних, зокрема SCOPUS та Web of Science.

Серед таких публікацій слід зазначити:

 • Smyrnova Kseniia, Korynevych Anton, Fedorova A., Beresovska I.   The Antitrust Treatment of Electricity Market of Ukraine: Conundrum with the Concept of Collective Dominance and EU Experience // Baltic Journal of Economic Studies (WoS), Vol. 4 No 1 –2018. – P. 319-327.
 • Yakovyuk I., Smyrnova K., TragnyukL., Donets A., Shestopal S. The issue of the International Legal Personality of Sub-National Units of the EU Member States (a case of German Sub-Federal Units) // The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication (TOJDAC). -  March 2018 Special Edition DOI: 10.7456/1080MSE (WoS).
 • Olga Shpakovych. International and European law in the Constitutions of European Union’s Member States. - Astra Salvensis, Supplement no. 1, 2018 – P.409-422. (Scopus).
 • Olha Shpakovych, S. Vladuka.  Constituent documents of international organizations as special sources of the law of international organizations. - Statute Law Review, 2018, Vol. 00, No. 00, 1-13. – doi:10.1093/slr/hmy006 (Scopus).
 • Natalіa Kaminska, Olha Shpakovych, Vladimir Demydenko, Svetlana Vladyka, Kateryna Sokh. Trends in the development of international legal personality: a theoretical analysis. - Option. Vol.34 , Num.87-2 (2018) P.507-520. (Scopus).
 • Medvedieva M., Smirnova K., “Climate and energy governance at a crossroad: global, regional and national dimensions” // Electrotehnica, Electronica, Automatica (EEA), 2019, vol. 67, no. 1, pp. 101-114. (Scopus).
  Kucherenko O., Smyrnova K., Letunovska I., “Reforming the natural Gaz market in Ukraine: the process of unbundling (unbundling case)”, in Electrotehnica, Electronica, Automatica (EEA), 2020, vol. 68, no. 3, pp. 80-85, ISSN 1582-5175.
  https://doi.org/10.46904/eea.20.68.3.11080010 (Scopus).
 • Olha Shpakovych, S. Vladuka. Constituent documents of international organizations as a special source of the law of international organizations. - Statute Law Review, 2019, Vol. 40, Issue 3, P. – 236-248. – doi:10.1093/slr/hmy006. (Scopus).
 • Olha M. Shpakovych, Mykhailo M. Mykievych. Supranationality and international organizations: definition, features, models. – Opción, Año 36, Especial No.26 (2020). -  pp. 1772-1745. (Scopus).
 • Olha Shpakovych, Yaroslav Kostyuchenko. Legal Basis of the Association in the Relations of the European Union with Third Countries as One of the Forms of Implementation of the EU’s External Relations in the Sphere of Environmental Protection. - European Energy and Environmental Law Review. - Volume 29, Issue 4 (2020) pp. 141 – 149. (Scopus).
 • Lyubashyts V. Y., Razuvaev N. V., Abramova I. E., Fedorova N. V., Benedyk Y. S. The Political Institute of the state in the context of the historical and typological analysis. Religacion-revista de ciencias sociales y humanidades. 2019. Vol.: 4, Sp. Iss.: 19. P. 1114-1120. (у співавторстві, 0,2 друк. Арк.). (Web of Science).
 • Sviatun Olena, Goncharuk Olga, Chernysh Roman, Kuzmenko Olena, Kozych Ihor V.  Combating cybercrime: economic and legal aspects // WSEAS Transactions on Business and Economics. – 2021. – Volume 18. – pp. 751-762. (DOI:10.37394/23207.2021.18.72) (Scopus).
 • Popko V., Popko Ye. Theoretical and legal characteristics of economic crimes of a transnational nature. Baltic Journal of Economic Studies. 2021. Vol. 7. No. 1. Р. 93-101. (Web of Science).
 • Popko V. Legal force of international criminal law norms. Indian Journal of Law and Justice. 2023. Vol. 14. № 01. Р. 20-38. (Scopus).
 • Kseniia Smyrnova, Mykhailo Mykievych, Alla Fedorova, Ivan Bratsuk and Zoryana Makarukha, Legal Regulation of Taxation of Transnational Corporations in the European Union, Review of Law & Economics,  Published online by De Gruyter March 29, 2023, https://doi.org/10.1515/rle-2022-0077 (Scopus). 
 • Alla Fedorova, The role of fulfilling the obligations by Ukraine under the EU-Ukraine Association Agreement within its new status of a candidate state for EU membership, The Lawyer Quarterly, Vol 13, No 2 (2023), Р. 164-179. (Scopus).
 • Smyrnova, K. , & Veselovskyi, B. Current Jurisprudence of Ukraine in Cases of State aid: Quo Vadis or Europeanisation in Action ·European State Aid Law Quarterly Volume 21, Issue 2 (2022) pp. 210 – 213 doi: https://doi.org/10.21552/estal/2022/2/16. (Scopus).
 • Bilas I. Iran and russia’s Full-scale Military Invasion of Ukraine. The Ukrainian Quarterly. A Journal of Ukrainian and International Affairs  Number 3 • 2022. P.35-48. (Web of Science). (Scopus).
 • Ivan Bilas. War Helped Free World Learn True Range of russian War Crimes. - The Ukrainian Quarterly.  A Journal of Ukrainian and International Affairs. USA. -  Number 1 • 2023  -   P.17 – 36.  (Web of Science). (Scopus).
 • Ivan Bilas. Ukraine in the architecture of global security: state, realities and prospects.  - The Ukrainian Quarterly.  A Journal of Ukrainian and International Affairs. USA. -  Number 3 • 2023  -   P.28 – 54. (Web of Science).
 • Bilas I., Popko V. International legal responsibility of putin and the aggressor russian state for committed war crimes against humanity, terror and genocide against Ukraine and the world. AD ALTA. Journal of interdisciplinary research. 2023. 13. Iss. 2. Sp. XXXV. P. 11-17. (Web of Science).
 • Kateryna Bannikova; Olena Sviatun; Maryna Shevchenko; Nataliia Bielousova, Volodymyr Saienko. EU migration policy: current problems and perspectives // Revista Cuestiones Políticas, 2023, Volumen 41, Número 78 p. 440 – 455. (doi: 10.46398/cuestpol.4178.31). (Web of Science).
 • Sviatun, O., Škurek, M. The Legal Framework of Whis¬tleblowers’ Protection in Ukraine and in the Czech Republic. European Studies – the Review of European law, Economics and Politics. 2023, vol. 10, no. 1, pp. 157–182, DOI: 10.2478/eustu-2023-0007. (Scopus)
   

Кафедра опікується науковою діяльністю студентських гуртків, зокрема:
- Державно-правове наукове товариство (науковий керівник - проф. Білас І.Г.). 

У вересні 2022 р. Товариством оголошено проведення конкурсу кращих наукових робіт на тему: «Архітектура сучасної світової безпеки та роль міжнародного права: стан, проблеми, перспективи», підсумки якого були підведені 16.05.2023 р. під час проведення кафедральної наукової конференції «Міжнародне та європейське право в сучасних умовах воєнної агресії рф проти України: проблеми і перспективи розбудови громадянського суспільства та формування нової архітектури світової безпеки»:

1. Місце: Крижанівська А., Косенко О. Найда А.
2. Місце: Ляховецька О., Мазуренко А.
3. Місце: Хрол К., Гученко О.

Тези наукової конференції «Міжнародне та європейське право в сучасних умовах воєнної агресії рф проти України: проблеми і перспективи розбудови громадянського суспільства та формування нової архітектури світової безпеки».

 • Клуб європейського права (наукові керівники — проф. Смирнова К.В., доц. Святун О.В., доц. Федорова А.Л.);
 • Гурток порівняльного кримінального права (науковий керівник — доц. Гончарук О.В.);
 • Гурток “Право міжнародних організацій” - (науковий керівник — проф. Шпакович О.М.).


Студенти спеціальності «Міжнародне право» беруть активну участь у національних та міжнародних наукових змаганнях. Так, зокрема, у 2021 р. студент 3 курсу спеціальності “Міжнародне право” Кушнов М. став переможцем (3 місце) на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт МОН України зі спеціальності "Міжнародне право" (науковий керівник — д.ю.н., проф. Шпакович О.М.).

З 1 березня по 1 травня 2020 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, кафедра порівняльного і європейського права, БО Президентський фонд Леоніда Кучми "Україна" провели конкурс на кращу наукову роботу з навчальної дисципліни «Право міжнародних організацій» серед студентів Інституту міжнародних відносин спеціальності «Міжнародне право»  ОР бакалавр, магістр. Переможцями стали Шаламберідзе М. – 1 премія, Ходаківська Д.– 2 премія, Пеньковська С.– 2 премія, Каграманян Д. – 3 премія.

З 1 червня по 1 вересня 2021 р.   Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інституту міжнародних відносин, кафедра порівняльного і європейського права, БО Президентський фонд Леоніда Кучми "Україна" з нагоди 30-річчя Незалежності України провели конкурс на кращу наукову роботу зі спеціальності «Міжнародне право» серед студентів вищих навчальних закладів України. Серед переможців - студенти Інституту міжнародних відносин  Отрощенко Д. - 2 премія, Дучева М. - 2 премія.
У квітні 2023 р. оголошено черговий конкурс на кращу наукову роботу зі спеціальності «Міжнародне право» серед студентів  вищих навчальних закладів України. Орієнтовна дата проведення конкурсу  квітень – вересень 2023 р. 

Спільно з Проектом Ради Європи в Україні «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень» запроваджено дистанційний курс з питань міжнародно-правових стандартів внутрішнього переміщення та законодавства і практики України для студентів магістратури з проведенням моделювання розгляду справи в Європейському суді з прав людини та видачою сертифікатів про успішне проходження курсу.

З квітня по листопад 2023 р. тривав черговий конкурс на кращу наукову роботу зі спеціальності «Міжнародне право» на тему: «Міжнародно-правові наслідки збройної агресії рф проти України» зі спеціальності «міжнародне право» для студентів  вищих навчальних закладів України. Переможцями конкурсу стали: 1 місце – Приступа А.  (ННІМВ КНУ імені Тараса Шевченка), 2 місце – Гора Л. (Національний авіаційний університет), 3 місце – Решетнікова О. (Мелітопольський Державний Педагогічний Університет імені Богдана Хмельницького) та Alison Harvey (Anglia University (Cambridge)). Заохочувальні премії отримали – Туршуков Г. (ННІМВ КНУ імені Тараса Шевченка) та Крижанівська А. (ННІМВ КНУ імені Тараса Шевченка).

12 жовтня 2023 р. у приміщенні НН Інституту міжнародних відносин Київського національного університету відбулося публічне науково-практичне обговорення проблемних питань щодо сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом («СНПК»), враховуючи Балканський досвід у цій сфері. Організаторами заходу виступили Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, ГО «UA Experts» в рамках соціально-правового проекту «Response&Prevention» у партнерстві з кафедрою порівняльного і європейського права

23 жовтня 2023 р. професорсько-викладацький склад кафедри порівняльного і європейського права НН Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка взяв участь у міжнародному науковому колоквіумі «Принципи належного публічного управління та гарантії їхнього застосування в практиці України та Чеської Республіки», організованому спільно з юридичним факультетом Університету Палацького м. Оломоуц (Чеська Республіка) у межах проєкту: «Інтенсивне науково-педагогічне співробітництво (викладацький склад і студенти), підтримка публікаційної діяльності та підвищення кваліфікації викладачів Київського національного університету імені Тараса Шевченка». Колоквіум відбувся в гібридному форматі (онлайн та очній формі на юридичному факультеті в Оломоуці).

1-2 грудня 2023 р. в Навчально-науковому інституті міжнародних відносин відбувся усний раунд Національних судових змагань з права ЄС, організованих Кафедрою порівняльного та європейського права ННІМВ, IIR Moot-Court Society та Юридичним департаментом РС ННІМВ. Усному раунду традиційно передував письмовий, під час якого учасникам потрібно було написати меморандуми з боку позивача та відповідача згідно із фабулою змагань. Після ретельної оцінки надісланих робіт команда суддів визначила 8 команд, що пройшли до наступного етапу: United in Spirit (ННІМВ КНУ), Minions of Themis (ННІМВ КНУ), Genti (ННІМВ КНУ), Fortuna Adiuvat (ДТЕУ), Movit Centum (ЧНУ імені Юрія Федьковича), Ladies in Red (ННІМВ КНУ), Bona Fides (ННІМВ КНУ), Правові дракони (ЧНУ імені Юрія Федьковича). До фіналу, який відбувся 2 грудня 2023 року, пройшли найсильніші: Minions of Themis та United in spirit. Перше місце зайняла команда Minions of Themis (ННІМВ КНУ) у складі капітана Масник Анни, а також  Лазька Тараса, Глибченко Маргарити та Ватрича Владислава.