Міжнародне право

Студенти спеціальності отримують теоретичні знання з міжнародно-правового регулювання міждержавних відносин, практичні навички, необхідні для участі в діяльності державних органів, громадських організацій у галузі міждержавних відносин і зовнішньоекономічної діяльності.

Викладання професійно-орієнтованих дисциплін на відділенні міжнародного права забезпечують три кафедри:

 1. Кафедра міжнародного права
 2. Кафедра міжнародного приватного права
 3. Кафедра порівняльного і європейського права


Контакти

380(44) 481-45-19

kafedramp@ukr.net

 

Головною метою підготовки фахівців за освітніми програмами спеціальності «Міжнародне право» є отримання студентами фундаментальних знань та практичних навичок з теорії та практики міжнародного публічного права, міжнародного приватного права, європейського права. Студенти вивчають одну іноземну мову, вивчення другої іноземної мови пропонується в якості факультативу.

Навчальний процес на відділенні здійснюється в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка на базі кафедри міжнародного права, кафедри міжнародного приватного права та кафедри порівняльного і європейського права.

Підготовка бакалаврів міжнародного права/фахівців з міжнародного права здійснюється за такими спеціалізаціями (у межах освітньо-професійної програми «Міжнародне право»):

 1. Міжнародне публічне право
 2. Міжнародне приватне право
 3. Європейське право
 4. Міжнародне економічне та екологічне право


Навчання за цією освітньою програмою триває 4 роки. Випускники цієї бакалаврської програми отримують освітню кваліфікацію «бакалавр міжнародного права», а також професійну кваліфікацію (за умови виконання певних вимог) – «фахівець з міжнародного права» і «фахівець з перекладу». Умовами отримання професійної кваліфікації «фахівець з міжнародного права» є: проходження всіх видів практик, які передбачені навчальним планом; обрання спеціалізованого блоку дисциплін із навчального плану та отримання середнього балу не нижче «75» за підсумками складання всіх дисциплін, які до нього включені; отримання на кваліфікаційному іспиті оцінки не нижче 75 балів. Умовами отримання професійної кваліфікації «фахівець з перекладу» є:  проходження стажування «Перекладацька діяльність: усний, письмовий переклад» (без відриву від навчання) в обсязі 240 годин на підприємствах, організаціях та установах; отримання не нижче 75 балів на кваліфікаційному іспиті з фахового перекладу.

Крім того, вперше за історію існування Інституту міжнародних відносин було відкрито та успішно реалізовано англомовну бакалаврську програму для іноземних студентів «Міжнародне право»/«International Law». Навчання за цією програмою триває 4 роки, а після її успішного завершення випускники отримують освітню кваліфікацію «бакалавр міжнародного права» та професійну кваліфікацію «фахівець з міжнародного права».

Підготовка магістрів міжнародного права/юристів-міжнародників здійснюється за такими освітніми програмами:

Міжнародне право яка має такі спеціалізації:

 1. Міжнародний захист прав людини
 2. Міжнародно-правове забезпечення зовнішньополітичної діяльності держави
 3. Міжнародне екологічне та природоресурсне право
 4. Міжнародне приватне право
 5. Європейське право
 6. Міжнародно-правові основи бізнесу
 7. Європейське конкуренційне право

 

Крім того, до читання лекційних курсів, проведення семінарських чи практичних занять, майстер-класів запрошуються працівники Міністерства закордонних справ, інших міністерств та відомств України, співробітники міжнародних організацій, українських та закордонних бізнес-структур, зарубіжні викладачі провідних навчальних закладів інших країн тощо.

Для набуття студентами первинних практичних навичок навчальним планом передбачено проведення таких видів практики:

 • Виробнича практика (переддипломна) (ОР «бакалавр»);
 • Науково-виробнича практика (ОР «магістр»).

Базами практик для наших студентів є: Міністерство закордонних справ України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство юстиції України, Міністерство фінансів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство інформаційної політики України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерство інфраструктури України, Верховна Рада України, приватні юридичні фірми.

Випускники освітніх програм спеціальності 293 Міжнародне право можуть займати первинні посади: експерт, експерт з міжнародного права, юрисконсульт, помічник адвоката, помічник судді, помічник нотаріуса, секретар суду, судовий виконавець, судовий розпорядник, радник з міжнародного права, політичний оглядач, консультант із суспільно-політичних питань (у партіях та громадських організаціях), експерт із суспільно-політичних питань, викладач вищого навчального закладу, перекладач, аташе, дипломатичний агент, дипломатичний кур’єр, юрист-міжнародник.

Наші випускники працюють: в органах державної влади, вітчизняних та зарубіжних юридичних фірмах, міжнародних міжурядових та неурядових організаціях, міжнародних судових установах, закладах вищої освіти, академічних установах України та зарубіжних країн.

З питань роботи відбіркової комісії звертайтесь за телефонами:

Відповідальний секретар відбіркової комісії ННІМВ – (044) 481-45-09

З питань вступу до бакалаврату – (044) 481-45-96

З питань вступу до магістратури – (044) 481-45-62