Про кафедру

Дайнеко Валентина Вікторівна - кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри

З 1990 року кафедру очолює Заслужений працівник освіти України, кандидат філологічних наук, професор Дайнеко Валентина Вікторівна. У 1969 році закінчила факультет романо-германської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 1969 року почала працювати в Київському університеті на факультеті романо-германьскої філології. З 1976 року – на факультеті міжнародних відносин та міжнародного права, згодом – в Інституті міжнародних відносин. У 1988 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості парних словосполучень сучасної англійської мови”. У 1991 році їй присвоєно звання доцента. З 1999 року – Заслужений працівник освіти України. Вчене звання професора присвоєно у 2003 році.

За вагомий особистий внесок у розвиток української дипломатії, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм у 2009 році нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеню. У 2014 році за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність нагороджена орденом княгині Ольги ІІ ступеню. У 2019 році присвоєно звання «Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка». У 2020 році нагороджена орденом княгині Ольги І ступеня. Дайнеко В.В. – досвідчений науковець, педагог, методист. Автор понад 100 наукових праць та розробок. Читає нормативний курс з мови фаху (Англійська мова в міжнародних документах та дипломатичній кореспонденції) та теорії і практики перекладу. Проходила стажування в університетах США, Австрії, Бельгії, Великої Британії, Греції.

 

Історія кафедри

Окремим структурним підрозділом Інституту є кафедра іноземних мов, яка забезпечує здобуття студентами всіх напрямів підготовки і спеціальностей кваліфікації перекладача з іноземної мови. Кафедра іноземних мов Інституту була створена у складі факультету міжнародних відносин та міжнародного права у 1976 році. Її першими завідувачами були доценти І.І. Борисенко, К.Є. Смірнова.

Окрім основних мовних курсів, кафедрою вперше в Україні розроблено спеціальні курси "Дипломатичне листування", "Мова міжнародних документів" та напрями ефективного використання новітніх технологій, такі як "Тренування професійного перекладача", "Методи навчання синхронному та послідовному перекладу", "Мова сучасної реклами", "Мистецтво комунікації", "Англійська мова в міжнародній торгівлі", "Англійська мова крізь призму дипломатії" тощо.

Підготовка спеціалістів-міжнародників включає викладання 9 іноземних мов (англійської, французької, іспанської, німецької, італійської, шведської, арабської, турецької, китайської) з присвоєнням кваліфікацій: ОР бакалавр - фахівець з перекладу (іноземна мова); ОР магістр – перекладач з іноземної мови. Для забезпечення можливості вивчення студентами додаткових мов в Інституті створено Центр іноземних мов.

Дисципліни, які викладають на кафедрі:

  1. Базовий курс (іноземна мова)
  2. Мова фаху
  3. Теорія та практика перекладу
  4. Теорія та практика перекладу (бізнес-переклад та переклад конференцій)
  5. Практикум перекладу

Програми нормативних курсів з іноземних мов передбачають комплексне вивчення іноземної мови та зорієнтовані на розвиток у студентів певних теоретичних знань і практичних (перекладацьких, розмовних, письмового та усного перекладу, реферування матеріалів) навичок. Викладання іноземних мов майбутнім фахівцям тісно пов'язане з профільними дисциплінами, що викладаються в Інституті, а також з майбутньою практичною діяльністю студентів і здійснюється за послідовними циклами, розрахованими на оволодіння іноземною мовою як одним з інструментів реалізації фахової підготовки: базова мовна підготовка; мова спеціальності та теорія і практика перекладу; практикум перекладу.

При викладанні іноземних мов дедалі активніше застосовуються новітні методики, що ґрунтуються на використанні сучасних технічних засобів навчання: комп’ютеризованих лінгафонних класів, системи синхронного перекладу, аудіо- та відеокомплексів, мультимедійних комп’ютерних класів. На кафедрі створено найсучаснішу матеріальну базу, однією з кардинально нових властивостей якої слід назвати поєднання традиційних ТЗН з цифровими мережевими технологіями. Таке застосування мережевих технологій дало можливість ввести у практику двоетапну самостійну підготовку студентів до занять з усного перекладу: матеріали електронної бібліотеки опрацьовуються спочатку для тренування й удосконалення навичок у режимі послідовного перекладу в мультимедійному класі, а потім записуються у форматі синхронного перекладу – в лінгафонному кабінеті.

У цьому зв’язку варто виокремити курси «Практикум з усного перекладу. Мультимедійний формат» (розробник – проф. О.М. Гон), цикл лабораторних занять за темою «Переклад конференцій» (викл. Т.М. Климук); «Мова дипломатичних документів»; «Мова міжнародно-правових документів» (розробники проф. В.В. Дайнеко, викл. М.В. Грищенко); «Драмопедагогіка як спосіб розвитку дипломатичної емпатії» (викл. Н.І. Джима); «Використаня комп'ютерних ігор для симулювання англомовного середовища в освітніх цілях» (викл. М.О. Нощенко); «XML і мультимедійні технології в навчанні перекладу» (проф. О.М. Гон). Ці нововведення забезпечуються відповідними методико-дидактичними матеріалами. Серед запроваджених модулів використання ТЗН слід виокремити застосування комп’ютерної техніки під час проведення державного іспиту з іноземної мови. Зібрана викладачами кафедри аудіо-, відео- та фільмотека нараховує понад 420 одиниць зберігання. На кафедрі працюють два методичні колективи: Центр дистанційного навчання та лабораторія з розробки і впровадження мультимедійних технологій для самостійної роботи студентів. Набутий у цій справі досвід дав змогу кафедрі ввести до навчальної програми новий розділ «Основи усного перекладу». Очолювана професором Г.Е. Мірамом творча група педагогів розробляє такі напрямки ефективного використання новітніх технологій, як «Тренування професійного перекладача», «Методи навчання синхронному та послідовному перекладу»,  «Використання мультимедійних технологій у підготовці перекладачів», «Лінгвістичний коментар до мультимедійних текстів». Розроблено спеціальні відеокурси, CD курси, курси для самостійної роботи студентів у комп’ютерному класі, створено на основі сучасних методик і новітніх технологій бібліотеку електронних текстів. Викладачами кафедри розроблена низка оригінальних методик тестування студентів, аспірантів, методик викладання іноземної мови для спеціальних цілей, завдань з самостійної роботи студентів. 

Ці методики знайшли свій розвиток та втілення у підготовлених викл. Грищенко М.В., проф. Дайнеко В.В., доц. Владикою С.А., доц. Михайленко Т.В., доц. Полєєвою Ю.С.  доц. Рудковською Г.Ю., проф. Прушковською І.В., доц. Котенко В.Л., доц. Григоровою О.В., доц. Чумак Н.А., доц. Карпіком М.І., Каращуком А.Я. навчальних посібниках, навчальних завданнях, тезах, наукових статтях та у виступах на міжнародних мовних конференціях та конгресах у Франції, Великій Британії, Німеччині, Швеції, Ірландії, Італії, Чехії (проф. О.М. Гон, доц. О.О. Татьянченко, доц. А.Ю. Рудковська, доц. Н.О. Плахотнюк, к.філол.н. А.Я. Каращук, викл. М.О. Нощенко, викл. Н.І. Джима, викл. М.І. Карпік, викл. А.В. Кавицький,); в процесі практичних занять з іноземної мови, відкритих занять та майстер-класів. Необхідно відзначити також активну роботу групи синхронного перекладу, яка постійно забезпечує на високому рівні супроводження візитів до Інституту почесних іноземних гостей, передовсім маючи на увазі їхні виступи та лекції перед студентами і аспірантами ІМВ.

За авторськими методиками проводяться семінари-практикуми для викладачів середніх шкіл м. Києва «Сучасні технології викладання іноземних мов в українському освітньому просторі». Монографію професора Г.Е. Мірама «Translation Algoritms» перекладено корейською, китайською та фінською мовами. За останні роки з урахуванням розроблених навчальних методик створено й видано низку підручників і навчальних посібників.

А також велику кількість (420) навчальних завдань, методичних розробок, лабораторних робіт тощо. Викладання іноземних мов на кафедрі здійснюється за модульно-рейтинговою системою, що суттєво підвищує організацію навчального процесу і позитивно позначається на загальній успішності студентів. Колективом кафедри впроваджено у навчальний процес систему мовного тестування студентів і абітурієнтів. Фонди кафедральної бібліотеки нараховують понад 10.250 примірників навчальної та навчально-методичної літератури. Завдяки активній навчально-методичній роботі та постійному пошуку ефективних методик, що ґрунтуються на використанні сучасних комп’ютерних технологій, кафедра посилила роль головного науково-методичного центру України з викладання мови для спеціальних цілей та використання мультимедійних засобів у навчанні мовам і перекладу. Вона є ініціатором і організатором регулярного проведення міжнародних конференцій, науково-методичних семінарів та майстер-класів. Досвід кафедри пройшов апробацію і отримав схвалення на фахових міжнародних конференціях та у закордонних університетах.
На кафедрі налагоджено чітку систему підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. Багато викладачів пройшли за останні роки стажування в університетах і наукових центрах Великої Британії, США, Греції, Німеччини, Ірландії, Іспанії, Республіки Корея, Франції, Єгипту, Австрії, Малайзії, Мексики, Канади, Бельгії, Швеції, Туреччини. Слід відзначити активну участь викладачів кафедри та студентів у міжнародній освітній програмі з Європейських студій, практики перекладу та парламентаризму (відвідування європейських інституцій у Німеччині, Бельгії, Люксембурзі, Великій Британії, Франції); участь у міжнародній освітній програмі-стажування (Німеччина) та у програмі Вищої школи соціального адміністрування і права (Польща). В Інституті плідно працює Центр іноземних мов (керівник – ст. викл. Е.Є. Ворончук). Концепція викладання другої іноземної мови в ІМВ відображає загальні вимоги до професійної компетенції молодих спеціалістів в рамках розвитку міжнародних відносин. Володіння декількома іноземними мовами є необхідним компонентом професійної підготовки та успішної діяльності сучасного фахівця-міжнародника. Науково-педагогічний колектив кафедри щорічно поповнюється випускниками Інституту, які прослухали курс «Методика викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах» і успішно пройшли мовно-педагогічну практику на базі кафедри. Для викладацької роботи запрошуються фахівці із зарубіжних університетів.

Колектив кафедри здійснює виховну роботу в мовних групах разом з кураторами, викладачі кафедри беруть участь у всіх заходах, які організовують студенти разом з Радою студентів ІМВ, працює англомовний театр. Постановки англомовних п’єс в Інституті є доволі давньою традицією. Молоді митці-студенти із року в рік дарують студентам-міжнародникам години вишуканої англійської мови та неперевершені моменти гри акторів театру, які змушують кожного глядача подивитись на роботу та життя студентів зовсім з іншого боку. Такі методи художньо-естетичного виховання вкрай важливі для усього колективу Інституту.

Слід відзначити також регулярне проведення кафедрою благодійних акцій допомоги продуктами та ліками Орловській дитячій лікарні Чернігівської області та дитячому будинку. Студенти успішно представляють Інститут у різних змаганнях з мовної програми, працюють перекладачами на міжнародних конференціях різних рівнів, демонструють професійне володіння мовами під час навчання і стажування у зарубіжних університетах. Високий рівень володіння іноземними мовами підтверджують також випуски останніх років, численні позитивні відгуки організацій та установ, де працюють випускники Інституту.

 

Контакти

Старший лаборант – Садовенко Антоніна Павлівна

Старший лаборант – Шаланова Юлія Андріївна

Старший лаборант – Черних Віолетта Геннадіївна

 

телефон кафедри: 481-45-34

електронна пошта: Fl_iir@ukr.net