Публікації

За підтримки програми «Навчання впродовж життя» Європейського Союзу

 

Буклет «Бакалаврська і магістерська програми «Економіка Європейської інтеграції

Шнирков О. Економічні наслідки укладання угоди про асоціацію України з ЄС з урахуванням можливої реакції Росії // Національна безпека і оборона. – 2013. - №4-5. – С.90-93.

Шнирков О.І. Внутрішні та зовнішні чинники ефектів вільної торгівлі України з ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – Вип. 113 (Ч.І). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2013. – С. 25–32.

Шнирков О.І. Економічні наслідки можливої торговельної реакції Росії на угоду про асоціацію України з ЄС //  Матеріали Наукового симпозіуму ["Творчий внесок професора А.С.Філіпенка у навчально-наукову спеціальність Світове господарство і міжнародні економічні відносини"], (Київ, 17 жовтня 2013 р.) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, Кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин, Всеукраїнська громадська асоціація «Українська асоціація економістів-міжнародників». – К.: Відділ оперативної поліграфії  Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2013. – С.14-25.

Міжнародні економічні відносини: практикум / О.І.Шнирков, Р.О.Заблоцька, З.О.Луцишин, В.І.Мазуренко та ін.; за ред. О.І.Шниркова. – Черкаси: видавець Ю.А. Чабаненко, 2013. – 387 с.

18 статей (включаючи «Європа – 2020», «Ініціатива Все крім зброї», «Єропейський платіжний союз», «Зона вільної торгівлі», «Митний союз», «Світова організація торгівлі», «Регіональні торговельні угоди») у виданні «Українська дипломатична енциклопедія» в 5 томах. – Київ,  2013.

Шнирков О. Макроекономічний вплив ЗВТ  з ЄС на економіку України (Shnyrkov O. The Macroeconomic Impact of an FTA with the EU on the Ukrainian Economy / Post-Crisis Global Economy: Restoration of Equilibrium: Monograph / A.Andreeva, O.Anisimova, Yu.Bilenko and others / Edited by O.Shnyrkov and Anton Filipenko. – K.: Publishing center “Kyiv University”, 2013. – 311 p.)

Шнирков О. Поглиблені та розширені зони вільної торгівлі як новий феномен світового господарства // Зони вільної торгівлі на початку ХХІ століття: монографія / О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко, А.П. Румянцев та ін.; за ред. О.І. Шниркова, В.І. Муравйова. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – 399 с.)

Шнирков О.І. Зовнішні виміри поглибленої та розширеної зони вільної торгівлі України з ЄС // Матеріали наукових заходів. Наукова конференція «Україна-ЄС: новий етап економічної інтеграції», 10 квітня 2014 року, м.Київ. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  Інститут міжнародних відносин, Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація економістів-міжнародників», 2014. – С.4-5.

Шнирков О. Зовнішні фактори розвитку поглибленої та розширеної зони вільної торгівлі України з ЄС // Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: зб. тез доповідей (24 квітня 2014 року, м.Київ) / за заг. ред. М.А. Кулініча, Н.О. Татаренко, В.Г. Ціватого. – К.: ДАУ при МЗС України, 2014. – С.32-35.

Шнирков О., Копійка В. Політична асоціація та економічна інтеграція з ЄС як чинник ключових реформ в Україні (Shnyrkov O. , Kopiyka V. Political Association and Economic Integration with the EU as a driver of core reforms in Ukraine // EU Neighbourhood Policy – Survey and Perspectives / Herausgeber: Andreas Kellerhals, Tobias Baumgartner. 5th Network Europe Conference, Jerusalem, 20th – 23th October 2013. Schuthess Juristische Medien AG, Zürich, Basel, Genf, 2014. – P.95-108).

Шнирков О.  Пріоритети зон вільної торгівлі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Міжнародні відносини. – 2012. – Вип.38/39. – С.37-38.

Шнирков О.І. Зовнішні виміри поглибленої та розширеної зони вільної торгівлі України з ЄС // Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: наукове видання (24 квітня 2014 року, м.Київ). – К.: ДАУ при МЗС України, 2014. – С.60-62.

40 років досвіду. Освітні та наукові програми з міжнародних економічних відносин в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка / В.С. Будкін, Г.Н. Климко, А.С. Філіпенко, О.І.Шнирков, Л.О. Шворак. – К.: Друкарня «Аванпост», 2014. – 69 с.

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ТОВ «Видавництво «Укрбланковидав»», 2014. – 416 с. – містить короткий опис проекту.

Шнирков О.І. Економічна асоціація України з ЄС: можливості реалізації та ризики // Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики : збірник тез доповідей (23 квітня 2015 року, м.Київ) / за заг. ред. М.А. Кулініча, Н.О. Татаренко, В.Г. Ціватого. – К.: ДАУ при МЗС України, 2015. – С.152-158.

Шнирков О.І. Особливості та ризики для реалізації економічної асоціації України з ЄС // Добробут націй в умовах глобальної нестабільності. Збірник наукових праць П’ятої науково-практичної конференції. – Одеса:  Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – 2015. – С.7-10.

Копійка В., Шнирков О. Економічна асоціація між Україною  та ЄС  і треті країни (Kopiyka V., Shnyrkov. O. EU-Ukraine Economic Association and Third Countries // Global Economy: Issues and Challenges of Post-Crisis Development /  Edited by E.Siskos and O.Rogach. – Kastoria: Technological Educational Institute of Western Macedonia. – P.54-63).

Шнирков О.І. Конкурентна політика ЄС: конспект лекцій.– К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2015.

Шнирков О.І. Звіт для Центру Разумкова «Чинники диверсифікації експорту України за умов економічної дезінтеграції з Російською Федерацією».

Шнирков О.І. Звіт для Центру Разумкова «Основи політики регулювання конкуренції  на ринку ЄС і програми забезпечення конкурентоспроможності та інновацій в ЄС»

Економічна асоціація України і ЄС: монографія / за ред. О.І. Шниркова (450 с.) – подано до друку.

Копійка В., Шнирков О. Зовнішні чинники поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (Kopiyka V., Shnyrkov O. External Determinants of the EU-Ukraine Deep and Comprehensive  Free Trade Area // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal. – 2014. –  №  01 (01). – P. 42-46).

Шнирков O. Найкращий варіант – інтеграція до ЄС  і входження до європейських глобальних і регіональний виробничих мереж // Російсько-Український конфлікт: стан, наслідки, перспективи. –Центр Разумкова, 2015. – С. 35-37.

Шнирков О., Резнікова  Н. Проблема трансформації товарної експортної спеціалізації України в умовах пошуку  нових ринків збуту //  Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 124 (частина ІІ).  – К.: Київський  національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2015. – С. 121-129.

Шнирков О., Шворак Л. Дезінтеграція економіки України та Росії (Shnyrkov O., Shvorak L. Disintegration of Ukrainian  and Russian Economies // Journal of Global Economy Review. – 2015. – Vol.1. – No. 3. – P.4-9).

Шнирков О.  Економічна асоціація України з ЄС та угоди з іншими країнами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Міжнародні відносини». – 2014. – Вип. 1(42). – С.54-58.

Шнирков О.  Чинники диверсифікації експорту України за умов економічної дезінтеграції з РФ //  Перспективи виходу України на ринки висхідних країн. Аналітична доповідь.  – Київ: Заповіт, 2015. – С. 100-103.

Шнирков О.  Зона вільної торгівлі України з ЄС за умов економічної дезінтеграції з РФ // Сучасні виклики розвитку світової економіки: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – C.168-172.

Шнирков О.І. Економічні наслідки можливої торговельної реакції Росії на угоду про асоціацію України з ЄС // Україна в міжнародних інтеграційних процесах: монографія / В.В. Копійка, М.С. Дорошко, В.І. Головченко та ін. ; за ред. В.В. Копійки. - К. : ВПЦ "Київский університет", 2015. - 575с. С.485-497

Шнирков О.І. Економічні ефекти зони вільної торгівлі України з ЄС // Економічна асоціація України з Європейським Союзом : монографія / О.І. Шнирков, В.І. Муравйов, Р.О. Заблоцька та ін. ; за ред. О.І. Шниркова, В.І. Муравйова. - ВПЦ "Київський університет", 2015. 415 с. с. 282-294

Шнирков О.І. Правові механізми забезпечення конкурентного середовища в угоді про асоціацію між Україною та Європейським союзом // Економічна асоціація України з Європейським Союзом : монографія / О.І. Шнирков, В.І. Муравйов, Р.О. Заблоцька та ін. ; за ред. О.І. Шниркова, В.І. Муравйова. - ВПЦ "Київський університет", 2015. 415 с. с. 343-360

Шнирков О.І., Рогач О.І., Чугаев О.А. Занепокоєння Росії щодо асоціації України та ЄС: міфи та реалії (O.I. Shnyrkov, O.I. Rogach, O.A. Chugaiev Russia’s Concerns for the EU-Ukraine Association: Myths and Realities // Journal Global Policy and Governance, Vol. 4, No.2, December 2015).

Шнирков О.І., Шворак Л.О. Солідарна економіка: новий концептуальний підхід в економічній теорії (Шнирков О.І., Шворак Л.О. Solidarity Economics: New Conceptual Approach in Economic Theory// Матеріали міжнародного симпозіуму: Соціальна та економічна солідарність – український вибір. ІМВ. – 2016. - С.140-142).

Шнирков O. Політика регулювання конкуренції і сприяння зростанню конкурентоспроможності в ЄС // Національна безпека і оборона №1-2. –Центр Разумкова, 2016. – С. 77-88.