Етичний кодекс

Інституту міжнародних відносин

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Усвідомлюючи цінність вищої освіти в суспільно-політичній модернізації України та переслідуючи високу мету виховання національної еліти на ідеалах чесності, порядності, інтелектуальної свободи, відповідальності та прагнення до саморозвитку і самовдосконалення,

Виходячи з поваги до загальнолюдських цінностей, прагнення до забезпечення максимальних можливостей для професійної самореалізації, усвідомлюючи, що члени академічної спільноти є носіями високої культури та моральних цінностей,

Зважаючи на відданість ідеї освітнього простору, учасники якого прагнуть до істини, обміну знаннями, впровадження інновацій, підтримання високої культури взаємовідносин та збереження високої репутації Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (надалі – Інституту, ІМВ) в освітньому і професійному середовищі,

Виконуючи високу  та відповідальну місію головного навчально-методичного центру з підготовки фахівців національного дипломатичного корпусу, здатного ефективно  й патріотично, самовіддано й фахово презентувати, а часом і боронити інтереси Українського народу на міжнародній арені,

Прагнучи розвивати власні традиції підготовки висококваліфікованих  фахівців міжнародників задля утвердження України як розвинутої демократичної держави,

Демонструючи відданість принципам демократичного управління, рівності та соціальної справедливості, самоорганізації, а також постійного розвитку і вдосконалення освітнього процесу,

Усвідомлюючи висококонкурентне середовище та специфіку завдань, перед якими стоять майбутні випускники Інституту,

Керуючись Конституцією України, Законом України «Про вищу освіту», Законом України «Про освіту», Великою хартією європейських університетів, Бухарестською Декларацією етичних цінностей і принципами вищої освіти в європейському регіоні, Статутом Київського національного університету імені Тараса Шевченка (надалі - КНУ), Етичним кодексом КНУ,

Вчена Рада Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка ухвалила цей Етичний кодекс.

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Етичний кодекс Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (надалі - Кодекс) – це зведення принципів і норм поведінки, якими мають керуватись всі учасники академічної спільноти в освітньому та науковому процесі, а також механізмів реагування на порушення даних норм. Основною метою Кодексу є не покарання, а запобігання етичним проступкам шляхом мотивування, роз’яснення, інформування та заохочення. Кодекс також спрямований на формування високої академічної культури, формування інтелектуальної свободи та самостійності, солідарної культури та відповідальності всіх членів академічної спільноти. Під академічною спільнотою в даному Кодексі розуміються здобувачі освіти, педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники, адміністрація ІМВ.

Основні принципи етичної поведінки в освітньому просторі Інституту ґрунтуються на академічній доброчесності, що визначена ст.42 Закону України «Про освіту».

Академічна доброчесність - сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Такими принципами є:

 • відповідальність;
 • довіра;
 • неупередженість;
 • повага до людини, її честі та гідності;
 • повага до розмаїття думок;
 • порядність;
 • прозорість;
 • рівність і недискримінація;
 • справедливість;
 • толерантність;
 • чесність.

 

Всі члени академічної спільноти Інституту зобов’язуються:

 • Дотримуватися вимог законодавства України та внутрішніх нормативних документів Інституту та КНУ, не чинити правопорушень і не сприяти їхньому скоєнню іншими особами; дотримуватися норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • Поважати честь, гідність та особисту недоторканність особи, незважаючи на її расу, колір шкіри, політичні, релігійні та інші переконання, стать, вік, етнічне, національне та соціальне походження, громадянство, сімейний та майновий стан, місце проживання, мовні або інші ознаки;
 • Дотримуватися моральних норм, принципів та правил академічної доброчесності, поважати думку та позицію інших членів академічної спільноти, сприяти попередженню та викоріненню різних видів порушень в рамках освітнього процесу;
 • Своєю діяльністю сприяти збереженню та примноженню визначних традицій Інституту, вшановувати та вивчати минуле Інституту, творчі здобутки його визначних вчених, педагогів, випускників, сприяти розвитку позитивної репутації Інституту;
 • Не розповсюджувати у засобах масової інформації та в соціальних мережах неправдиву чи неперевірену інформацію про Інститут, членів академічної спільноти, а також інформацію, що завдає шкоди репутації Інституту; уникати публічних коментарів щодо приватного життя чи особистих якостей членів академічної спільноти;
 • Підтримувати атмосферу довіри, відповідальності, взаємоповаги та взаємодопомоги в академічному середовищі закладу;
 • Уникати ненормативної лексики, надавати перевагу діловому стилю одягу в Інституті;
  Підвищувати престиж Інституту власними досягненнями у навчанні, викладанні, науці, спорті, художній самодіяльності тощо. 


Здобувачі освіти зобов’язуються:

 • Сумлінно виконувати свої обов’язки щодо здобуття вищої освіти, бути присутніми на заняттях в Інституті у визначений розкладом час, окрім випадків, коли відсутність є обґрунтованою об’єктивними причинами (хвороби, участі в наукових та науково-практичних заходах, стипендіальних програмах), що має бути підтверджено документально та оформлено в установленому порядку;
 • Уникати в освітньому процесі будь-яких видів і  форм порушень етичних норм, визначених цим положенням;
 • Приділяти час професійному саморозвитку і поглибленню знань;
 • Дотримуватися загальної культури поведінки, проявляти ввічливість, коректність, доброзичливість;
 • Дотримуватися мовної культури, стилю спілкування, зокрема не вживати лайливих слів та висловів;
 • Надавати перевагу діловому стилю одягу в Інституті, бути охайними;
 • Поважати права та свободи інших осіб, толерантно ставитися до релігійних, політичних, філософських і світоглядних думок інших людей, що не суперечать конституційним принципам та цінностям;
 • З повагою ставитися до звичаїв та традицій різних етнічних, національних, релігійних і соціальних груп;
 • Не допускати будь-яких форм публічного висловлення агресії, дискримінації за будь-якою ознакою;
 • Не допускати будь-яких форм сексуальних домагань;
 • Бережно ставитися до майна, дотримуватися чистоти в приміщеннях Інституту, з повагою ставитися до роботи господарського (обслуговуючого) персоналу;
 • Не допускати виготовлення, вживання та розповсюдження будь-яких наркотичних засобів;
 • Контролювати свою поведінку, прояви емоцій, не дозволяючи особистим симпатіям або антипатіям, а також настрою впливати на службові стосунки; однаково ввічливо та коректно спілкуватися з іншими особами незалежно від їхнього службового або соціального стану;
 • Не допускати та протидіяти корупції;
 • Не палити в приміщенні та на території Інституту;
 • У разі організації масових заходів у приміщеннях Інституту уникати дій та висловлювань, що можуть шкодити іміджу та репутації Інституту;
 • Не проводити політичну агітацію та не займатися комерційною діяльністю на території Інституту;
 • Під час проведення навчальних занять, культурно-масових та інших заходів  вимикати звукові сигнали електронних пристроїв. 


Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники зобов’язуються:

 • Поважати честь і гідність здобувачів освіти, уникати будь-яких проявів дискримінації;
 • Відповідально ставитися до своїх обов’язків, вчасно та сумлінно виконувати взяті на себе зобов’язання: забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному рівні відповідно до стандартів вищої освіти;
 • Відкрито і прозоро роз’яснювати методи оцінювання, об’єктивно оцінювати результати навчання відповідно до процедури, окресленої в робочих навчальних програмах дисциплін;
 • Постійно працювати над власним професійним розвитком і самовдосконаленням, застосовувати у освітньому процесі новітні науково-педагогічні методики, інформаційно-комунікаційні технології та джерела інформації;
 • Вчасно доносити до відома студентів науково-методичні рекомендації щодо дисципліни викладання, самостійних робіт та інших форм контролю академічної успішності;
 • Надавати рівні можливості участі в освітньому процесі всім здобувачам освіти, зокрема, під час дискусій, групових робіт, письмових робіт;
 • Бути присутніми на робочому місці відповідно до графіку освітнього процесу та дотримуватись часового режиму проведення занять;
 • Уникати будь-яких форм тиску на здобувачів освіти з метою отримання матеріальної чи нематеріальної вигоди;
 • Запобігати виникненню у своїй діяльності конфлікту інтересів, які можуть вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень;
 • Не допускати будь-яких форм сексуальних домагань.

 
Адміністрація Інституту зобов’язується:

 • Сумлінно виконувати свої обов’язки із забезпечення освітнього процесу високого рівня, заохочувати власним прикладом всіх членів академічної спільноти виконувати свої обов’язки;
 • Уникати дискримінації будь-яких представників академічної спільноти на підставі раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, етнічного, національного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак; утримуватись від надання переваги одним представникам академічної спільноти перед іншими, в тому числі, використовуючи родинні, службові зв’язки;

 

ВИДИ І ФОРМИ ПОРУШЕНЬ ЕТИЧНИХ НОРМ

 • Академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
 • Фальсифікація і фабрикація результатів наукової роботи - вигадування (або свідома модифікація) даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі чи наукових дослідженнях, тобто вони не були отримані шляхом наукового пошуку із використанням відповідної методології;
 • Академічне шахрайство – списування, купівля робіт, привласнення результатів наукового пошуку іншої особи і представлення або публікація її під власним іменем або у співавторстві; посилання на джерела, які не використовувались під час написання наукової роботи або внесення їх до списку літератури; подання письмової роботи, раніше написаної і захищеної в рамках іншої дисципліни;
 • Використання допоміжних технічних пристроїв (телефони, планшети, комп’ютери, мікро-навушники та ін.) під час складання робіт в рамках форми академічного контролю з метою покращення оцінки;
 • Купівля або будь-яке інше використання результатів наукової роботи іншої особи, так само як і продаж чи передавання результатів власного наукового пошуку з метою їх використання іншим суб’єктом освітнього процесу;
 • Допомога і сприяння іншій особі у здійсненні нею акту академічного порушення або виконання академічних форм контролю замість іншої особи;
 • Хабарництво – пропонування або отримання неправомірної вигоди / матеріальної винагороди чи послуг з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;
 • Здійснення тиску на членів академічної спільноти у будь-якій формі, що виходять за рамки академічного процесу з метою отримання кращих показників оцінювання знань;
 • Дискримінація за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, етнічного, національного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мови чи інших ознак або приниження честі і гідності будь-якого члена академічної спільноти;
 • Неналежне виконання своїх посадових обов’язків, їх невідповідність етичним принципам та положенням національного законодавства в сфері освіти і науки та внутрішніх нормативних документів КНУ та ІМВ, а також стандартам вищої освіти;
 • Зловживання службовими обов’язками, використання родинних зв’язків, лобіювання інтересів окремих представників академічної спільноти на шкоду іншим з метою отримання першими певних переваг;
 • Упереджене і непрозоре оцінювання в освітньому процесі.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТА МЕХАНІЗМ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

Етичні принципи та норми, викладені в Кодексі, доводяться до відома всіх членів академічної спільноти шляхом інформаційно-роз’яснювальної роботи. Усі члени академічної спільноти мають сумлінно дотримуватись Етичного кодексу. Незнання його положень не звільняє від відповідальності.

За порушення норм етичної поведінки та академічної доброчесності здобувачі освіти та педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники Інституту можуть бути притягнені до академічної відповідальності, передбаченої ст. 42 Закону України «Про освіту», спеціальними законами, іншими нормативно-правовими актами, та/або внутрішніми положеннями КНУ, в тому числі:

 • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
 • захист здобувачем освіти письмової роботи, яка розглядається викладачем як куплений або отриманий іншим чином інтелектуальний продукт іншої особи,  з метою доведення власного авторства;
 • незадовільна оцінка за результатами підсумкової форми контролю академічної успішності;
 • повторне проходження відповідного компонента освітньої програми;
 • позбавлення академічної стипендії;
 • відрахування з Інституту;
 • оголошення догани;
 • позбавлення права займати посаду; відмова від продовження контракту із працівником;
 • матеріальне або фінансове відшкодування заподіяної шкоди.

Разом із ухваленням Кодексу створюється Етична комісія Інституту (надалі – Комісія), покликана розглядати наведені вище види і форми порушень етичних норм. У своїй роботі Комісія керується положеннями Кодексу.

До повноважень Комісії входить розслідування, підтвердження чи спростування  факту  порушення  членом  академічної спільноти етичних норм, викладених в Кодексі, та внесення клопотання до адміністрації Інституту щодо форми відповідальності, до якої має бути притягнутий порушник.

До складу Комісії входять представники всіх членів академічної спільноти: 1 від адміністрації, 3 від науково-викладацького складу, 1 від профбюро, 1 від Ради студентів, 1 від Наукового товариства студентів та аспірантів Інституту. Склад Етичної комісії затверджується Вченою Радою Інституту.

Засідання Комісії проводиться за потребою і вважається правомочним, якщо в ньому взяли участь не менше п’яти її членів. Рішення вважається прийнятим простою більшістю голосів.

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Етичний кодекс та зміни до нього ухвалюються Вченою Радою Інституту.

Визначені вище принципи етичної поведінки є загальноприйнятими для всіх членів академічної спільноти Інституту, визнаються ними і поділяються як такі, що мають бути основоположними в освітньому процесі. Кодекс оприлюднюється на офіційній веб-сторінці Інституту.

Усі члени академічної спільноти мають бути ознайомлені з Етичним кодексом. 

Документ